3. UFO - iniciační obřady       Podle staroegyptských pramenů je UFO psychický fenomén proměny, který zesiluje pokaždé na konci jednoho a začátku následujícího světového měsíce (trvá 2152 let). UFO je znakem kolektivní proměny psýché. Nyní končí období "Ryb" a začíná období či věk "Vodnáře". Navíc je psychický fenomén UFO "přiživován" současnou technickou vyspělostí, zájmem o techniku samotnou a psychickým stavem materiálně zaměřené civilizace. Pokud se moderní člověk setká s něčím, co je technické, nemá problémy to přijmout. Proto člověka přitahují technické zázraky více než jiné, založené spíše na víře. Lidský svět udělal v posledních desetiletích 20. století tak neskutečný skok v technické oblasti, že i "soudnému" člověku připadá možné myšlenkové překonání přitažlivosti, bezhlučný pohon vesmírných lodí, nejvyspělejší lékařská technika a další vedlejší produkty "zázraků", s nimiž se ve fenoménu UFO lze setkat. V případě fenoménu UFO se jednoznačně přikláním k názoru C. G. Junga, že je nepodstatné, jedná-li se o vnitřní psychickou projekci nebo o fyzický (materiální) objekt, který je stejně určitou projekcí. Nejdůležitější otázkou výskytu fenoménu UFO je důvod objevování se v lidském podvědomí a vzácněji v denním vědomí. Příčina může být osobní a pak se bude odehrávat na plátně vnitřních procesů, nebo může být příčina kolektivní a pak součet vnitřních procesů může evokovat fenomény (kolektivní projekce)*1 do tzv. hmotného světa. Těmito procesy jsou většinou "postiženy" osoby nepřipravené, což jsou lidé, kteří jsou racionalisty a nemají sklon věřit v nelogické okolnosti. A právě tito lidé s chladným úsudkem a kritickým rozumem jsou nevědomím drasticky upozorněni na vnitřní proces, který svou nevědomostí a spolehnutím na svůj racionální úsudek blahosklonně přehlížejí. Nevědomí ukazuje do světa zahleděnému vědomí nutnost změnit žebříček hodnot a potřebu obrátit pozornost k vlastnímu nitru, kde se nachází vysvětlení celé problematiky fenoménu UFO. Nevědomí nejprve v plné nahotě ukáže podstatu současné reality myšlení jedince a bude se snažit přimět jedince k přijetí této reality, kterou jsou jeho "zvířecí reakce" na setkání s vyšším vědomím. Právě přijetí ponižující reality je prvním krokem k urychlení duchovního vývoje a k osvícení. Je to dno, od kterého se člověk může konečně odrazit a vystoupat nad ponurou úroveň všedního života. Přijetí reality je skutečným sestupem do podsvětí, neboť vizionář přichází o své dlouho a úporně budované mravní sebeuvědomění a musí si konečně uvědomit vlastní nedostatky a závislosti. Pak teprve přestane "kázat" druhým lidem a začneme poznávat sebe samotného. Jak domeček z karet rozpadne se růžová aureola iluzí a zrcadlo sebeklamů se rozlétne na tisíce smutných střepů, které na opětovné cestě vzhůru bude muset pochopit. Je to neskutečně těžká cesta, ale máte toho nejlepšího, nejhodnějšího a nejchytřejšího přítele ve svém nitru a On vám prostřednictvím nevědomí bude trpělivě pomáhat a po každém pádu vám pomůže vstát a opět neochvějně kráčet k poznání.
         C. G. Jung se velice vážně zabýval fenoménem UFO, avšak nepřisoudil mu význam archetypu. Patřil "jen" mezi témata zvláštního zájmu, stejně jako okultní fenomény a moderní umění. Jakmile jsem při zpracovávání snů objevil tu úžasnou cestu fenoménu UFO, cestu, kterou jsem kráčel k poznání tajemství celého procesu, pochopil jsem, že přede mnou leží jeden z nejpozoruhodnějších archetypů. V díle amerického psychologa J. W. Perryho jsem objevil popis procesu s mimozemským fenoménem, procesu, jemuž dal moudrý název UFO - iniciační obřady. Název procesu UFO - iniciační obřady podle mne plně odpovídal mým zkušenostem, a tak se zrodil nový archetyp. Nyní zbývalo jen dát archetypu obsah.
         UFO - iniciační obřady obsahuje několik základních fází, které se vzájemně prolínají, a celý iniciační obřad vychází ze spojení několika zážitků. Vcelku se objevuje výjimečně. Je zajímavé, že zde není zážitek smrti. Ten je nahrazen jiným fenoménem - ztrátou vědomí a následnou asimilací. Je to stejné, jako když člověk je donucen vyhladit v sobě toho nízkého pudově citového člověka a postoupit na vyšší - duchovní úroveň. Výše zmíněný J. W. Perry popsal jednotlivé fáze procesu:
 
1.   SEPARACE   -    vzdálení, odvedení od původního.
2.   STAV NEASIMILOVANOSTI   -    vstup do způsobu života na okraji. Pocit nejasnosti, kdo jsem - stav ani ryba ani rak.
3.   AGREGACE - SESKUPOVÁNÍ   -    návrat do vlastního života, ale kvalitativně jiného.

       Na základě mých zkušeností jsem vytvořil celkové schéma UFO - iniciačních obřadů, neboť rozdělení jednotlivých fází dle J. W. Perryho se mi jeví jako nedostatečné a v některých případech pomíjí důležité jednotlivosti procesu. Není zde uveden jako stěžejní samotný úvod tohoto složitého procesu a také chybí to nejdůležitější - závěr a vyvrcholení celého procesu směřujícího k pochopení transpersonálního já.
         Účelem procesu UFO - iniciační obřady je asimilace nižšího já. Je to asimilace té části lidského já, která se zabývá pouze tělesnými, emočními a citovými záležitostmi. Při dokončení UFO - iniciačního obřadu je člověk veden svou vlastní duchovní podstatou k poznání transpersonálního já. Zde je nutné zdůraznit, že "pouhé" poznání transpersonálního já je předehrou k největšímu kroku člověka, jaký kdy může uskutečnit - k trvalému žití poznaného principu. Ovšem otázka realizace není náplní této kapitoly, proto se nebudu o realizaci dále šířit. Archetyp UFO - iniciační obřady začíná vždy v Kruhu Procesu obnovy a následně postupuje do Kruhu Bytí, aby dosáhl poznání transpersonálního já.
 
       Na tomto místě je důležité upozornění: Jste-li obklopeni nižším vědomím, pak je lepší nevzdávat se svého individuálního vědomí. Jste-li obklopeni vyšším vědomím, pak je pro vás lepší vzdát se svého individuálního vědomí. Tato poučka platí jak pro denní vědomí, tak i pro podvědomí v celém procesu UFO - iniciační obřady a nejen v něm. Pokud se podíváte na většinu lidí a na některé národy, postřehnete obrácený postup vzdávání se vlastního individuálního vědomí, čímž dostávají prostor zvrácené diktátorské a totalitní režimy tohoto světa (nejen státní, ale třeba i společenské či rodinné).


Celkové schéma archetypu UFO - iniciační obřady:
1.   Setkání s neznámými či záhadnými předměty, prostředím, roboty, mimozemskými rostlinami, mimozemskými tvory.
2.   Útok snícího ze strachu z neznámého nebo útok mimozemských forem (prostředí, předmětů, rostlin, tvorů či mimozemšťanů samotných. Nedůvěra v prostředí, předměty i vztahy - to vše plyne z pocitu méněcennosti. V pozdějších fázích procesu se snící objevuje jako svědek útoků. Výjimečně se objevuje odvedení od původní cesty či vnucená levitace.
3.   Skrývání opět ze strachu snícího.
4.   Pocítění neodolatelné či nepřekonatelné síly a moci.
5.   Touha po pravdě.
6.   Prosba o pomoc v touze vrátit vše do původních kolejí života. Po nenalezení pomoci a po pocitu beznaděje sestup do vlastního nitra a hledání vnitřní síly k překonání tíživých podmínek.
7.   Setkání s mimozemšťany. Později při dobrovolném setkávání rozhovory o duchovních záležitostech, ekologii a o roli mimozemšťanů na planetě Zemi.
8.   Nalezení vnitřní síly k překonání cizí moci. Počíná pocitem vlastní převahy, kdy nechává snící iniciační proces pokračovat. Občas se zde objevuje syndrom apoteózy, kdy pýcha posílá snícího v následných prožitcích zpět na počátek celého procesu. Zcela určitě sem patří nalezení nadpřirozených schopností (zejména vědění příštích událostí) a významné místo zde má pokora a odpuštění. Obé napomáhá výstupu člověka k vyššímu vědomí.
9.   Útěk.
10.   Násilné zadržování nebo vlastní únos (i při absenci setkání s mimozemšťany).V pozdějším období vývoje procesu UFO - iniciační obřady jsou "únosy" dobrovolné. V případě potřeby urychlení se objevuje lékařský zákrok (operace).
11.   Snaha o asimilaci snícího i ostatních lidí planety Země v okolí snícího.
12.   Objev podvodného jednání mimozemšťanů. Nebo předpoklad jejich útočného jednání.
13.   Boj a, při nemožnosti otevřeného boje, sabotáže a odhalování slabin protivníka. Po vítězném boji se opět objevují předchozí fáze, neboť nedošlo k vnitřnímu či podvědomému pochopení iniciačního obřadu. Po prohře nastává vlastní zánik prezentovaný ztrátou vědomí a nikoli smrtí jako v archetypu Hrdina. V boji z vlastního strachu mrzačíme i zabíjíme, výjimečně jsme sami zraňováni. Důležité v této fázi vývoje je po prohře odvrhnout apoteózu "vyvolených lidí"! Po prohře přichází pro další vývoj tak potřebná pokora.
14.   Návrat do života v jiném prostředí, v jiných podmínkách, s jiným vědomím.
15.   Indiference - Pozornost - vnitřní svědek. Schopnost vidět chtění v pozornosti bez tělesného, citového a myšlenkového vtažení do děje představuje částečnou asimilaci nižšího vědomí snícího. Pak nastává změna a vyšší vědomí (duchovní) začne převládat nad tělesným a citovým (emotivním).
16.   Odevzdání se
17.   Asimilace (například hieros gamos*2) začíná bezvýhradnou podřízeností snícího.
18.   Návrat domů - objevení transpersonálního já, očištění mysli (vyprázdnění).
Velice důležitým symbolem procesu UFO - iniciační obřady je symbol mandaly!


       Člověk zasažený fenoménem UFO se snaží hledat v okolním světě na nevyřčené otázky vlastního nitra odpovědi. Fenomén UFO je tak úzce zaměřené téma, že v běžném životě nemůže člověk nalézt odpověď. Zde přichází na pomoc vědeckofantastický film a nejlepším tohoto druhu z hlediska přibližné podobnosti se schématem UFO iniciační obřady je populární americký seriál "Star Trek". Pokud se podíváte na výše uvedené schéma, pochopíte velký úspěch televizního seriálu "Star Trek". V sériích "Vesmírná loď Voyager" je tento proces prakticky celý názorně ukázán. Vesmírná loď "Voyager" se nejprve dostala do téměř neřešitelné situace, stejně jako člověk, který se poprvé ve svém podvědomí setká s fenoménem UFO. Pak se posádka lodi střetává s neznámými předměty, prostředím, roboty, mimozemskými rostlinami, tvory i inteligentními formami života častokrát na vyšší úrovni, než je jejich vlastní rasa (viz bod 1).
         Strach z neznámého je hlavním původcem všech útoků u většiny ras s pocitem méněcennosti. Další podružné důvody se přidávají vzápětí a trochu zamlžují prvotního původce - strach. Možná je dobré si v této chvíli připomenout i chování zvířat v neznámém prostředí v kontaktu s neznámými předměty, rostlinami a tvory. Zvíře zaútočí a pouze z vlastního strachu se snaží chránit svůj život. Stejně se chová i člověk v kontaktu s vyšším a nepochopitelným. Tento bod je v seriálu rozpracován velice pečlivě, neboť akčnost tohoto aspektu je zřejmá (viz bod 2). Stejně i skrývání (viz bod 3) vychází ze strachu samotného a je dalším zřejmým prvkem seriálu. Kolikrát hrdinové vesmírné lodi "Voyager" pocítili neodolatelnou sílu či nepřekonatelnou moc nad sebou (viz bod 4) a v touze po pravdě (viz bod 5) se snažili pochopit a překonat nepřízeň osudu.
         Hledání vnitřní síly ve vlastním nitru k překonání tíživých podmínek je prvotní především pro jednoho z hrdinů seriálu - "Vulkána Tuvoka" (viz bod 6). Setkání s mimozemšťany je jeden z nejpůsobivějších momentů seriálu (viz bod 7), který autoři dovádějí do velice zajímavých psychologických zápletek plně v duchu zájmů o techniku, ekologii, pozitivní vývoj druhých a duchovnost cizích kultur. Zajímavě je v seriálu zpracována otázka nalezení vnitřní síly s nebezpečím apoteózy (viz bod 8) , kdy apoteózu autoři personifikují do vyšších bytostí a v hrdinech seriálu se nádherný příklad apoteózy objevil v jednom díle u poručík "Toressové", která je právě příkladem živočišnosti člověka při převažujících pudech. Útěk a skrývání (viz bod 9) je také často využívaným tématem a je zbytečné se jím podrobněji v tomto porovnání se seriálem "Star Trek" zabývat. Násilné zadržování či únosy se samozřejmě jako jeden ze stěžejních bodů UFO - iniciačních obřadů objevují v hojné míře. Ze stejného bodu je také odvedení od původní cesty, což využili autoři seriálu hned v počátcích cesty vesmírné lodi, kdy byla odvedena z jim známého vesmíru do neznámé, neprobádané a většinou nepřátelské části vesmíru (viz bod 10) .
         Snaha o asimilaci členů posádky a následně i ostatních příslušníků planety "Země" či jiných planet neznámého světa v seriálu představuje rasa asimilovaných druhů - Borgů. V seriálu je to metla všeho civilizovaného vzbuzující strach a bázeň (viz bod 11) . Každý kdo se setká s vyšším a dokonalejším, se snaží nalézt důvody pro setrvání v pozicích nižšího, pudy řízeného člověka, a tak hledá důvody vlastní zákopové války. Jedním z těchto důvodů je objevení podvodného jednání toho dokonalejšího. Tento prvek je tak častokrát obsažen v seriálu, že vyjmenovávání by bylo ztrátou času (viz bod 12) .
         Boj (viz bod 13) je druhým ze stěžejních bodů, jak celkového schématu UFO -iniciačních obřadů, tak i seriálu "Star Trek - Vesmírná loď Voyager". Návrat do života v jiném prostředí, v jiných podmínkách a s jiným vědomím, to je příklad nesmírně populární hrdinky "Sedmé z devíti", která byla původně lidským jedincem v mládí asimilovaným "Borgy" a následně po letech byla přijata společenstvím lidí z vesmírné lodi "Voyager". Byla dokonalejším tvorem s podstatně větším vědomostním potenciálem a s podstatně lepším "smyslově-tělesným vybavením". Zde byla v seriálu paradoxně obrácena situace a o asimilaci se nyní snaží lidská posádka a snaží se jedinci vnutit područí pudů. Ovšem i tento přístup autorů seriálu je veskrze pozitivní, neboť u diváka přes vědomí do podvědomí ukládá informace o zlomovém bodu celého UFO - iniciačního obřadu. Jedinec nacházející se v údobí, kdy na něj působí v podvědomí obrazy iniciačních obřadů, nachází v seriálu významnou oporu a pomoc, neboť ho zbavuje strachu před asimilací a ukazuje mu možnosti dalších, veskrze lepších vlastností a možností jeho existence (viz bod 14) .
         Indiferentnost, pozornost - vnitřní svědek je v seriálu zastoupen téměř "dokonalou" Sedmou z devíti. Není důležitá cesta, kterou se k výrazné duchovní vlastnosti dostala, ale důležitý je stav, jenž žije. Je schopna vědomě pozorovat okolní procesy, aniž by byla tělesně, citově či myšlenkově vtažena do děje. Členy vesmírné lodi přiváděla její schopnost oproštěná od pudového prožívání k mnohým trapným situacím. Pro diváka seriálu Sedmá z devíti představuje částečnou asimilaci nižšího vědomí a zcela patrné vedení vyšším vědomím (ve schématu duchovním), neboť převládá nad tělesným a emotivním (viz bod 15) . Odevzdání se a asimilace je předposledním bodem UFO - iniciačních obřadů a v seriálu je výrazně zastoupen v postavě dívky cizí rasy jménem "Kes", která na vesmírné lodi "Voyager" za pomocí postupů meditací, soustřeďování a kontemplací dosáhla absolutního vyvrcholení - dosáhla povýšení života v asimilaci všeho tělesného do vyšší reality - do duchovní reality. Je to vlastně pochopení a oddanost novému stavu, který je nyní bytostně zažíván (viz bod 16) .
         Poslední bod schématu UFO - iniciačních obřadů je nejdůležitější pointou, jak iniciačních obřadů, tak i samotného seriálu. Od okamžiků násilného přenesení vesmírné lodi do cizího a neznámého vesmíru je hlavním "motorem" jednání všech členů posádky touha po návratu domů. Stejně tak i člověk zapletený svým egoismem do tenat světského života podvědomě touží po návratu do lůna své vlastní přirozenosti. Touží po opětovném shledání se svým transpersonálním já zastíněným vlastními žádostmi a závislostmi. Právě tyto závislosti jsou v procesu UFO - iniciační obřady postupně odbourávány a nahrazovány pochopením, tolerancí a láskou (viz bod 17) .
         Celým procesem UFO - iniciační obřady se jako červená nit proplétá vztah anima - animus. Kapitán vesmírné lodi "Voyager" - žena Kathryn Janeway posiluje míru ochoty muže nechat se vést animou.
 
       To je velmi stručné porovnání populárního sci-fi seriálu a archetypu UFO - iniciační obřady. Samozřejmě ne všechny díly jsou povedené a ne všechny splňují psychologický rámec archetypu, avšak jádro díla je zdravé a pro vývoj duchovního člověka prospěšné. Pro lepší náhled do problematiky archetypu UFO - iniciační obřady doporučuji zhlédnout z psychologického hlediska velmi kvalitní dílo z pera autora Gene Roddenberryho, kterému i se spolutvůrci seriálu patří dík za jejich prospěšné dílo pro duchovní vývoj lidského světa.
 
Časový harmonogram snů s tématikou UFO - iniciační obřady
1994     28.1., 6.2., 10.2., 8.3., 22.4., 27.4., 23.5., 2.6., 20.6., 6.10.
1995     17.2., 26.2., 17.8.
1996     17.7.
1997     8.4., 26.8.
1998     15.2., 19.4., 25.12.
1999     15.3., 15.4., 21.5., 1.7., 23.9., 28.9.
2000     30.1., 29.2., 21.4.

   28.1.94     23.40 hod.                         1. sen
Jsem v nějakém bytě a přesvědčuji lidi o životě, který my nevidíme. Najednou cítím jakousi sílu, která mne někam táhne. Stihnu někomu dát knihu s názvem "Aborigens" a říkám, že zde je vše, co tě přesvědčí o mém podivném vyprávění - to jsou důkazy mých slov. Uléhám do postele, kde leží moje dívka Jana. Plácám ji po těle. Síla mne neustále táhne pryč. Prosím rodiče o pomoc. Táta mi říká: "Vidíš, buď materialista a budeš to mít jednoduchý." Trvám na své pravdě a pláču. Prosím mámu, aby mne přikryla. Máma rychle povléká modrým povlečením deku a pak mne klepajícího se zimou přikrývá. Tulím se pod dekou vedle Jany a máma šije na konci povlečení něco zelenou a černou nití. Prosím tátu, aby mne připoutal k posteli lanem. Když vidím, že lano nestačí, chci připoutat řetězem, který ovšem nemáme. Stále mne cosi zvedá a táhne ven. V bytě je i sestra, které říkám, že je to "ABO". Jana klidně spí. Občas poletuji ve vodorovné poloze po místnosti směrem ke dveřím.
       Schéma: 1, 4, 5, 6, náznak 10
 
       Musím si uvědomit, že stav, který žiji je veskrze chaotický, neboť jednám pouze na základě těla, výjimečně citů, a neberu v potaz duchovní podstatu vlastního nevědomí. Tento rozpor musí zákonitě vyústit v konflikt, kterým může být i objevení se fenoménu UFO ve vědomí, ať už prostřednictvím snů, nebo vizemi v denním životě. Proč se však fenomén UFO objevuje právě v mém vědomí? Uvnitř mne, přestože na povrchu denního vědomí věřím v tyto procesy, dlí racionalista, který dokud si na něco nesáhne, nevěří. Nyní je pouze na mně, jak s tímto darem (podle mých pozdějších zkušeností to dar skutečně je) naložím, jak dlouho budu své já vázat na nižší přirozenost člověka a jak dlouho mi potrvá, než vědomě podstoupím asimilaci vyššímu já.
         Odmítám fenomén UFO interpretovat pouze na základě psychoanalýzy, která by jej ráda zastrčila do jedné z přihrádek "sexuální teorie". Zde si musí každý soudný člověk přiznat, že některými psychology propagovaná psychoanalýza nemá šanci fenomén UFO vysvětlit, i když může významným způsobem pomoci k výkladu, neboť se archetyp dotýká celého člověka a tedy nejen jeho duchovní stránky. Působí na city i na nejnižší pudy, mezi nimiž lze na prvním místě rozpoznat pud sebezáchovy a jeho hlavní podstatnou část - sexualitu. Nepředpokládám, že se mi podařilo zachytit první sen s UFO tématikou. Naštěstí se jedná o proces, kde se při nezvládnutí určitých stupňů "příběh" vrací zpět na výchozí místo. Připodobnil bych proces okamžiku, kdy naskočím do jedoucího vlaku (ovšem jedoucího po špatné koleji) kousek za výchozí stanicí a on se mnou zacouvá zpět do stanice k dalšímu rozjezdu, tentokráte po správné koleji, aby mne po nádherně dobrodružné cestě dovezl k cíli.
         Přejdu ke komentáři tohoto snu. Pravděpodobným spouštěcím impulsem je podvědomá nutnost "vykořenit" racionální náhled na svět, neboť právě ten začíná bránit rozletu duše. Je to doba, kdy si člověk začíná uvědomovat nedostatečnost vlastního života a počne hledat svoji skutečnou roli na tomto světě. Tehdy se chápe všeho záhadného, nevysvětlitelného, tajemného a zjišťuje, že materialistická věda pouze krčí rameny a odsouvá problematiku nevysvětlitelných jevů (nejen parapsychologických) do sféry duševních nemocí či v lepším případě do sféry neověřených případů. Ve vědomí a podvědomí člověka pod tlakem těchto skutečností dochází k rozporu a proti sobě stojí racionalista a vizionář nových obzorů. Sen ukazuje nemožnost návratu ke starému racionálnímu názoru na svět a ukazuje prozatímní neschopnost nechat se vést nevědomím prostřednictvím archetypu UFO - iniciační obřady. Vzpírám se a bojím se neznámého. Strach a z něj vyplývající závislosti mne budou dlouho držet v koloběhu procesu tohoto archetypu.
         Nevědomí představuje tajemným jazykem závislosti, které mne drží na rozhraní dvou světonázorů bez možnosti návratu. Existuje jediná cesta - cesta vpřed. Spící družka představuje pudovou animu a přítomná sestra je nadějí, že roli animy ve snové symbolice bude přebírat citová anima. Mužská složka (animus) je stále dominující a právě tato nevyrovnanost mne bude zdržovat na cestě k dokonalosti nejen v tomto archetypu. Matka šije zelenou a černou nití modré povlečení. Tak jednoduše a krátce nevědomí sděluje sexuální závislost. Povlečení je povrch přikrývky stejně jako osobnost je povrchem člověka, k jehož egu (osobnosti) se sexuální závislost váže. Modrá barva povlečení zdůrazňuje roli animy a nutnost jejího pochopení. Šití představuje pohlavní akt (nahoru a dolů stále dokola), zelená nit symbolizuje indiferentnost a černá nit závislost na pudové stránce osobnosti. Mám možnost se rozhodnout a pomocí indiferentnosti k sexuální povaze osobnosti se duchovně probudit (zelená), nebo skončit v stále pevnějších poutech závislostí (černá). Když se chci nechat připoutat lanem a ochránit se před silami UFO (vyššího vědomí), uznávám, že právě sexuální vazba symbolizovaná lanem mne může alespoň na chvíli udržet ve známém světě.
 
   6.2.94     13.10 hod.                         2. sen    [po probdělé noci]
Ve velice neklidném období jsem v restauraci dostal místo objednaného nápoje mléko. Zavolal jsem číšníka, který mi neodpověděl a ani chybu nenapravil. Na vedlejším stole se mi ztratily věci. Když jsem jim řekl, že to bylo zlato, vrátili mi věci zpět. Hledal jsem nějakou dívku a dozvěděl jsem se o mimozemské rostlině, která měla dva živé konce a napadala lidi. Spolu s přáteli jsem šel rostlinu hledat. Nalezl jsem ji ve sklepě jednoho domu, kde se přestavovala koupelna s WC. Rostlina byla na stropě a snažila se mne chytit svými živými konci. Vysmýkl jsem se a svázal ji, aby nemohla nikoho ohrožovat. Při odchodu ze sklepa jsem na chodbě potkal pochodujícího malého placatého papouška, který se divně kolébal. Bylo mi jasné, že není pozemský. Přišlápl jsem ho a chytil do ruky. Ostatní mne varovali před klovnutím. Když jsem povolil stisk, začal mne papoušek klovat, ale nebolelo to a ani se mi nic nestalo. Pustil jsem papouška na zem a on se odkolébal do sklepa. Za okamžik šel další papoušek. Poznal jsem, že je to sameček a že před chvílí jsem držel v ruce samičku. Se skupinou přátel jsme šli do správní budovy ve městě, ale bylo tam plno mimozemšťanů. Chtěli jsme se vrátit do sklepa a objasnit záhadnou rostlinu. Někdo strhl naši skupinu s sebou a vedl nás podivnou oklikou, že původní cestou se už nedá jít. Po druhém dotazu na cestu jsem věděl, že nás obalamutili a konečně v nich poznávám nepřátele a mimozemšťany. Oni mi přiložili něco k hlavě a pohodili mne do příkopu. Vím, že za několik minut zemřu. Nemám strach, jen trpím pocitem bezmoci a touhy pomoci lidem. Ztrácím vědomí. Probouzím se pod nějakou kůlnou, kde sedí v jogínském sedu velice špinavý Číňan. Objímám ho a děkuji mu za záchranu. On mi navrhuje schůzku s ruským politikem Žirinovským, což rezolutně odmítám, neboť ještě nedozrál politicky vhodný čas.
       Schéma: 1, 2, 5, 12, 10, 14
 
       První fáze archetypu UFO - iniciační obřady nabývá značně bizardních forem života. Před tím archetyp ukazuje velkou závislost na hmotných statcích a neschopnost prohlédnutí pomíjivosti majetku. Ve snové symbolice je zlato nejpřednějším symbolem pomíjivosti a na této pomíjivosti chci marně stavět. Ve snu je mi zlato navráceno, ale tím se značně oslabuje schopnost pochopení procesu. Místo nalezení role animy (hledání dívky) jsem nezadržitelně vržen do víru cizích symbolů. Mimozemskou rostlinu jsem udolal a na první stupínek přijetí neznámého jsem vystoupal. Podobně jsem zvládl i setkání s mimozemskou faunou, když rozeznávám samce a samici papouška (primitivní erotický symbol). Správní budova, ze které se vše řídí, symbolizuje řídící funkci nevědomí, odkud vychází fenomén UFO. V tomto snu se pomocníkem stává archetyp Hrdiny, který do mne vlévá odvahu k překonání neznámého a nebezpečného prostředí až k setkání s mimozemšťany. Protože je prozatím nedůležitý vzhled mimozemšťanů, nevybavil jsem si o nich téměř nic. Nejdůležitějším duševním stavem snu je pocit ohrožení. Sen má velkou vypovídací schopnost, neboť prakticky nastínil téměř celý proces archetypu UFO - iniciační obřady (od 1. do 14 fáze). Je zajímavé, že se ve schématu neobjevil boj s mimozemšťany. Snad proto jsem překročil nejtěžší překážku v postupu archetypem. Vyvrcholením snu je ztráta vědomí místo smrti obvyklé v archetypu Hrdina a návrat do jiného života, za jiných podmínek, s jiným vědomím. Tento skvostný "rychlokurz" archetypem ovšem nebyl mnou pochopen, a proto musím trpělivě postupovat stupeň po stupni. Ztráta vědomí sice ústí do jiného, proměněného vědomí, ale i v něm jsem omezen bludnými názory a odmítám setkání s něčím (či někým), co je mi cizí názorově i bytostně, proto prozatím nemohu dosáhnout pochopení neznámého.
 
   10.2.94     6.00 hod.                         3. sen
Jel jsem autobusem, při vystupování mne přivřely dveře. Řidič je opět otevřel a pustil mne ven. Jeden známý mne dohonil a nabídl mi rychlejší varianty cesty. Řekl, že má moje auto v garáži jednoho domu. V domě mi představuje svého otce, který mi podal ruku. Měl špinavou ruku, ale přesto jsem mu ji stiskl. Otvíráme garáž, kde zjišťuji, že zde byl někdo násilím zadržován. Podle stop jsem předpokládal, že jim utekl. V autě i v čtvercové garáži nalézám červy. Nad domem je savana, po ní jde číšník a má fatamorgánu, kterou ovšem vidíme všichni. Fatamorgána ukazuje obrovského býka. Po chvíli však mizí. Opodál jsou maringotky cirkusáků.
       Schéma: 10
 
       Na první pohled vypadá, jako by sen do tohoto archetypu nepatřil, ale jsou zde velice důležité symboly, které mi pomohou lépe pochopit další vývoj. Garáž je čtvercová! Čtverec je velice důležitým symbolem představujícím čtyři živly, které udělují chaosu řád. Proto lamaistická mandala zpravidla obsahuje čtvercový půdorys stúpy*3 , uvnitř které je vytvořena podstata mandaly. Protože jsem se vrátil do čtvercové garáže a nalezl jsem zde stopy minulosti, dá se předpokládat, že jsem vnitřně pochopil část procesu individuace*4 . Červi představují rozkladný proces, kdy se něco prvotního rozkládá v jiné substance potřebné pro vznik dalšího života. Podobný rozkladný proces nastává i ve vědomí. Jeden názor spolu se strachem se bortí, aby dal vzniknout něčemu novému. Ten, kdo byl násilím držen v garáži, jsem byl já sám. Byl jsem v zajetí nepochopení "čtverce", odkud jsem se po prohlédnutí dostal ven k hledání dalšího pokračujícího symbolu - kruhu. Fatamorgána je společnou projekcí s jedním spouštěcím impulsem - podřízeností, kterou znázorňuje funkce číšníka. Také obraz obrovského býka, projektovaný na obzor, je jednoznačný a představuje sexuální náruživost a slepou vášeň. Cirkusáci a komedianti symbolizují lidskou roli v životě na této planetě. Kolikrát jen bylo řečeno: "Jsme pouhými herci v pozemském dramatu a záleží pouze na nás, budeme-li hrát horor, tragédii, frašku či komedii."
 
   8.3.94     7.30 hod.                         4. sen
Byli jsme násilím drženi v jedné velké místnosti podobné půdě. Chtěli jsme utéci. Zkoumal jsem cestu, až jsem našel okno a za ním něco jako hromosvod. Byli jsme asi 70 metrů nad zemí.
       Schéma: 10, 1, 9
 
       Násilím drženi na půdě bych specifikoval jako řízené udržování se ve sféře myšlenkových procesů. Značná hloubka představuje závažnost sestupu do vlastního nitra - do míst, kam se chci podvědomě dostat. Ve snu je nitro zemí, kam se chci dostat.
 
   22.4.94     0.00 hod.                         5. sen
Kamarádi mne pozvali do podzemního bunkru se zamaskovaným vchodem. Za jedním otvorem byl komín a za druhým skluzavka ze dřeva. V ruce jsem měl klíček. Klouzal jsem pomalu dolů. Když jsem sjel až na samé dno, stál proti mně zápasník "Sumo". Následně jsem viděl hádku mezi mladou dívkou a párem o hlavu vyšších lidí (muž a žena). V šatně si mladá dívka připravila dutou jehlu do jednoho kabátu pověšeného na ramínku a pak velkou ženu píchla. Té se okamžitě udělalo nevolno. Myslel jsem, že je to vražda. Začal jsem bojovat o dutou jehlu, která padla na koberec. Boj jsem vyhrál a viděl jsem, jak se koberec sráží rychle před očima od záhadné tekutiny vytékající z jednoho konce duté jehly.
       Schéma: 8, 1, 13
 
       Potvrzený sestup do nitra. Komín představuje sexualitu, které jsem se vyhnul, a klíček symbolizuje budoucí možnosti. Zápasník Sumo je zde téměř neznámým elementem. Vím, že existuje, ale na vlastní oči jsem ho dosud neviděl. To znamená, že po sestupu do nitra se mi začíná neznámé pomalu ozřejmovat. Dutá jehla znázorňuje zákrok do fyziologie těla a fyziologie těla se může týkat pouze mne. Mladá dívka představuje citovou animu, která útočí na jeden element podstaty partnerství, na pudovou animu. Snažím se bránit partnerství, a tím bráním protiklady ve svém vědomí. Anima ruší možnost pudového partnerského soužití. Do archetypu UFO - iniciační obřady jsem sen zařadil pro jev vyšetřujícího či chirurgického zákroku dutou jehlou. Tento jev se objevuje v mnoha vizích či snech lidí zasažených fenoménem UFO.
 
   27.4.94     3.10 hod.                         6. sen
20 až 30 lidí v jedné místnosti, kde jsem ležel vedle jedné ženy. Najednou jsem pocítil obrovskou sílu, která dostávala lidi do vodorovné polohy, a tyto "balíky" putovaly do předem určených míst. Bylo mi jasné, že jde o únos UFO. Snažil jsem se tomu bránit, neboť síla působila i na mne. Objal jsem nějakou dívku vedle sebe a prosil ji o pomoc. Najednou jsem cítil sílu v sobě a začal jsem jejich sílu překonávat. Snažil jsem se zastínit svoje myšlenky, jak mi radili ostatní lidé. Síla na mne přestala působit a pro mne si přišli dva mimozemšťané osobně. Řekl jsem jim, že nemusí používat násilí, neboť raději přijdu dobrovolně. Měli ze mne velký respekt. Dovedli mne ke svému "šéfovi", kterého jsem se ptal, jak oni chápou Boha. Jedna žena mi řekla přes sluchátka, které mi podal jeden mimozemšťan, definici "Zářícího Boha" z buddhismu. Ten mimozemšťan oslovoval ženu, se kterou jsem mluvil, jako matku a po chvíli zase jako manželku. Odpověděl jsem jí, že mi řekla definici "Zářícího Boha" a že chci jinou definici. Byla z mé odpovědi v šoku a řekla mi definici "Všeobjímajícího jediného Boha". Spojení bylo bez časového posunu, takže odpovídající žena musela být velmi blízko.
Pak jsem v jejich lodi nad něčím přemýšlel a bratr Zdeněk mi radil zastínit myšlenky, což jsem udělal. Když jsem se později ocitl venku, vybral jsem si nejposlednějšího člena posádky mimozemské lodi a navázal jsem s ním hovor. Ptal jsem se ho, jak nám mohou oni pomoci. Nebyl schopen mi odpovědět. Až na otázku ekologie se chytil a řekl mi, že na horách je to čisté skoro jako u nich, ale v nížinách je to hrozné. Jeho kolega prozradil, že něco podpírali, aby to nespadlo, a pak se o tom odmítl dále šířit. Chtěl jsem se dozvědět, ze které jsou hvězdy. Jen naznačili něco o "Koni" a odmítli svou odpověď upřesnit. Bylo na nich vidět, že mají ze mne strach. Předpokládal jsem, že je to otázkou duchovní síly. Dva z posádky chodili po hladině řeky.
       Schéma: 1, 4, 5, 6, 8, 7
 
       20 až 30 lidí v místnosti vystavených obrovské síle UFO mi ukazuje, že nejsem sám, kdo tento proces zažívá ve svých snech. Číslo 20 symbolizuje hříšnost světa představovanou součinem 5 x 4 = 20. Číslo 5 je pět smyslů a číslo 4 je číslem hmotného viditelného světa. Číslo 30 ukazuje na vrchol sil, jejichž směr bych měl obrátit k duchovním obzorům, neboť právě číslo 30 je spojováno s Mojžíšem i Kristem, kteří ve 30 letech začali působit na veřejnosti. Navíc číslo 30 ukazuje na Lunu - vládkyni světa, což představuje svět animy. Žena ležící vedle mne je citová anima. Jakmile začne působit síla UFO, já jako animus nemám sílu jí vzdorovat. V okamžiku nouze žádám o pomoc vedle ležící ženu, čímž jsem schopen akceptovat citovou animu ve vědomí. Dochází k prvotnímu náznaku sjednocení na citové úrovni a původně bezbranný animus posílen animou je schopen překonávat sílu fenoménu UFO. Je to důležitý okamžik v postupu archetypem, neboť "dobrovolnost" v dalších fázích schématu UFO - iniciační obřady sehrává významnou roli. V rozhovoru jsem si povšiml omylu jednoho mimozemšťana, který oslovoval velící ženu jako matku a pak jako manželku. Myslím, že se jedná o rozpoznání "Oidipova komplexu" spontánně vytrysknuvšího vlivem meditačního úsilí z nevědomí spolu s archetypem. Dvakrát jsem dostal radu zastínit myšlenky, z čehož vyplývá, že moje myšlenky narušují cestu archetypem. Nemám je zrušit, ale pouze odstranit ze scénáře archetypu. Rada nebyla vyslyšena a myšlenkové eskapády mne přes hovory o ekologii přivedly na scestí apoteózy, která je zvyšováním vlastní úrovně. Není to ovšem vědomý záměr z intelektuálního přesvědčení, je to spíše nadšení po setkání se strhujícím fenoménem (možná i nad domněnkou vlastní převahy). Taková zápletka je však nebezpečná, neboť má na mne silný inflační vliv. Mylně se domnívám, že jsem vyvýšen, zatímco jsem ve skutečnosti zatlačen do pozadí. Možná právě apoteóza (pocit moci vyvoleného, mistra, zachránce, krále či mesiáše) pomáhá neztratit půdu pod nohama. Velice brzy zjišťuji, že se jedná o slepou uličku, ze které je nutno se dostat rychle ven a naučit se rozlišovat vlastní nevědomé procesy v průběhu samotného snu. Pýcha předchází pád a apoteóza je právě takovou nebezpečnou pýchou.

 
   23.5.94     2.20 hod.                         7. sen
Do koupelny jsem vzal dva malé kluky a koupal jsem je. Tekla rezavá voda a měnil se tlak, občas voda netekla vůbec. V domě se děly různé záhady. Věděl jsem, že to dělá jeden mimozemšťan v podobě zrzavého dítěte s dlouhým nosem (13 až 15 let). Přivedli mi nějaké dítě a ptali se mne, jestli je to ten mimozemšťan. Nebyl. Objevil jsem ho až v jiném domě opřeného o parapet okna. Chtěl jsem ho chytit za ruku, ale musel jsem ucuknout, neboť z něj vyšlehl podivný výboj a spálil mi ruku, která mi okamžitě zhnědla. Poprosil jsem ho o teplou vodu pro děti. Vzal mne s sebou, abych mu pomohl dát vše do pořádku. Ostatní lidé leželi na šikmé střeše okolo hromosvodů a začali se probouzet. Bylo mi jasné, že mají překryté vzpomínky. Viděl jsem nějakou cedulku, ale nepodařilo se mi ji přečíst.
       Schéma: 1, 7, 13, 8
 
       Je zákonité, že po náznaku spojení protikladů anima - animus v předchozím snu přijde náznak spojení protikladů Otec - Matka jako archetypu, z nějž anima - animus vychází. Ve snu jsem byl dětem otcem i matkou zároveň a zcela oddaně jsem se o děti staral. Mimozemšťan zdůrazňuje potřebu umístit sen do schématu UFO - iniciační obřady. Tak jako prosba k citové animě v minulém snu mi nalila sil k překonání moci UFO, tak nynější prosba prolomila ledy mezi vyslancem nevědomí - mimozemským cizincem a mnou. Překonání bolesti a pokračování v rodičovských povinnostech byla obětí role otce a matky svým potomkům, tedy obětí protikladů ve prospěch sjednocujícího se vědomí.
 
   2.6.94     23.50 hod.                         8. sen
Byl jsem v kosmické lodi jako dobrovolný "zajatec". Seděl jsem na velitelském můstku a mohl jsem se ptát na všechno. Oni mi ochotně odpovídali. Ukázali mi i systém řízení vesmírné lodi a dokonce jsem si ho mohl vyzkoušet. Letěl jsem, ale moje řízení lodi bylo drsné s rychlými přechody. Začalo se mi dělat nevolno. Celé řízení bylo na počítači a povely byly předávány podivnou "počítačovou myší", s kterou jsem chvíli mohl řídit vesmírnou loď. Plavidlo bylo zároveň továrnou. S lidmi na lodi jsme se domluvili, že jim budeme jejich zkoušky sabotovat. Jedna žena zkoušela zařízení střel, ale tak, že ničila další zařízení. Měl jsem ji varovat, až mimozemšťané půjdou. Když vstali a chtěli jít do výroby, vyslal jsem varovný signál pomocí malé krabičky. Odhalili mne a chytili. Na loď přišel muž zamaskovaný jako mimozemšťan a před posádkou se odmaskoval. Mimozemšťané měli panický strach z deště. Když mělo začít pršet, propadali panice. Klekl jsem si k jedné ženě (mimozemské) a vyprávěl jí, jak je to krásné, když začne pršet a muž vezme ženu za ruku a vede ji po vlhké trávě, začnou se svlékat a milovat v chladivém objetí přírody. Bylo vidět, že ji to velice zaujalo.
       Schéma: 10, 1, 5, 7, 8, 12, 13
 
       Opět se zde objevuje dobrovolnost, která je důležitá pro další poznávání tajemných zákoutí archetypu. Tak jak je drsné mé řízení vesmírné lodi, tak je i drsné mé "proplouvání" životem. Strach z neznámého probouzí útok. Proto se snažím zničit to, co nejsem schopen pochopit. Ukázka strachu mimozemšťanů je sestoupení "dokonalých" bytostí blíže k lidské nedokonalosti. Tím že učím překonávat strach mimozemskou ženu, učím sebe samotného oprostit se od strachu, který mne drží v osidlech závislostí. Romantický popis aktu lásky je moje vnitřní touha po sjednocení v posvátném sňatku (hieros gamos). Při spojení hieros gamos musí člověk zapomenout na svoji nižší přirozenost a nechat se v mystickém posvátném sňatku asimilovat vlastní vyšší přirozeností vyvěrající z nevědomí. Pokud by člověk při spojení vzpomněl na pud sebezáchovy či na sexuální chtíč, zahrne svoji osobnost zpět k nižší přirozenosti a okamžitě ze spojení hieros gamos, které reprezentuje vyšší stav vědomí, vypadne. Ke zvládnutí tohoto úskalí člověk potřebuje jistou dávku indiferentnosti, aby se dokázal vymanit ze spárů pudů a chtíčů.
 
   20.6.94     00.30 hod.                         9. sen
V určitém pohledu jsem na nebi viděl Saturn, nebo jinou podobnou planetu s rotujícím prstencem. Planeta se pohybovala nepřirozeně rychle po obloze, kde jsem viděl i Slunce. Věděl jsem, že je tam i velká kosmická loď, i když jsem ji neviděl. Po přistání lodi nám mimozemšťané říkali, co máme a co nemáme dělat. Věděl jsem, že nás balamutí. Poznal jsem v jednom mimozemšťanovi - ženu.
       Schéma: 1, 8, 12
 
       V astrologii je Saturn symbolem zákonodárce, má vliv na odpovědnost a je spojen s osudovostí. Podíváte-li se do úvodu na popis mapy nevědomí, zjistíte, že planetě Saturnu připadla role průvodce archetypem UFO - iniciační obřady. Právě v oblasti osudovosti se pohybuji nepřirozeně rychle, neboť mnoho nových nevstřebaných či nepochopených vědomostí narušuje plynulost vývoje. Proto je Saturn se svým rychlým pohybem výstražným znamením. Tento výklad podporuje i negativní význam spojení Saturnova voda v alchymii, kde znamená jed, škorpióna, draka, syna ohně, chlapeckou moč, psí moč, síru a ďábla. Již poněkolikáté se ve snu vyskytuje mimozemská žena, což je zdůraznění role animy v tomto archetypu.
         Sen současně patří do archetypu Alchymista.
 
   6.10.94     01.00 hod.                         10. sen
Viděl jsem létající talíře po přistání. Kolem lodi chodili a mluvili spolu roboti. Jeden radostně říkal druhému: "Zázrak, mně vyrostla bradavka!" Robot z druhého talíře mu odpověděl: "To nic není, mně roste něco jiného a důležitého." Dělali jsme si z robota legraci. Když se vesmírné lodě vznesly, bylo tam mnoho ledních medvědů. Později jsem byl v údolí a na mne útočila skupina domorodců. Nad nimi se objevila nezdařená napodobenina létajícího talíře ve tvaru zvonu a kousek nad zemí se zastavila. Domorodci zaútočili a začali se do létajícího talíře drápat a protahovat se dovnitř.
       Schéma: 1, vidění 2 z pozice svědka
 
       I nevědomí má smysl pro humor a s jistou nadsázkou ukázalo prvotní dělení anima - animus. Připomíná mi to vývoj ras člověka z první knihy světa "Dzyan", kterou z tibetského kláštera na světlo světa přinesla H. P. Blavatská (vyšlo pod názvem "Základy tajných nauk"). Po návštěvě a odletu vesmírných lodí představujících vyšší vědomí zůstávají lední medvědi, jako představitelé současného stavu. Medvěd je ve snové symbolice neujasněný vnitřní pudový život. Na strach z neznámého se dívám tak, jako na celý sen z pozice svědka. Díky indiferentnosti k zobrazenému vidím, že právě strach domorodců byl spouštěcím impulsem útoku. Tato pozice svědka pohne vývojem vnímání archetypu. V okamžiku se měním z cíle útoku na svědka útoku, abych pochopil i své strachem motivované útoky na vyspělejší a nepochopitelné.
 
   17.2.95     06.30 hod.                         11. sen
Mimozemská civilizace na Zemi. Prováděli vyhlídkové lety nad povrchem planety. Na nebi byla vidět průhledná podlaha a na ní stálo asi 200 lidí. Další skupina plula velkou rychlostí po vodní hladině, ale na nebi. Dostal jsem se do hlídaného prostoru, odkud jsem mohl pokračovat na kosmickou loď. Vesmírný koráb vypadal zařízením jako dům. Snažil jsem se nalézt východ, ale stále jsem chodil dokola, až jsem objevil komoru kruhového tvaru asi jeden metr v průměru. Když jsem tam vlezl, bylo mi jasné, že je to past. Někdo mne napadl. Začala rvačka, v níž jsem prohrával. Uvědomil jsem si, že musím varovat lidi, neboť jsem věděl o jejich nedobrých úmyslech, které nebyly tak čisté, jak mimozemšťané tvrdili. Objevil jsem jejich slabinu - porozuměl jsem jejich jazyku. Tato myšlenka mne povzbudila, proto jsem chytil nepřítele - mimozemšťana a strčil jsem mu hlavu do zmrzliny či něčeho podobného. Jeho hlava se rozpadla a byl mrtev, i když jsem ho zabít nechtěl.
       Schéma: 1, 5, 9, 10, 13, 12, 8
 
       Vnitřní disciplína mne dostává do hlídaného prostoru a odtud volně na vesmírnou loď, kde se po symbolu čtverce (ve snu č. 3) objevuje kruh (chodím dokola) a vzápětí dutá koule (komora). Místo poddání se a plnému pochopení symbolu alchymické kvadratury kruhu opět ze strachu bojuji a v další apoteóze se stavím do role zachránce lidstva, abych jako hrdina zvítězil v boji s mimozemšťany a ve skutečnosti opět prohrál jednu bitvu na poli archetypu UFO - iniciační obřady. Posun k lepšímu nastal v porozumění jazyku mimozemšťanů, čímž jsem ve skutečnosti pochopil některé symbolické aspekty archetypu, a tím i vyššího vědomí, které se trpělivě snaží se mnou (pudovým animem) navázat bližší kontakt.
 
   26.2.95     01.30 hod.                         12. sen
Vylezl jsem na horu a viděl jsem prapodivný mrak ve tvaru vločky sněhu. Nikde jsem neviděl lidi. Začal jsem tušit něco neblahého. Schoval jsem se za horizont. Objevili se dva mimozemšťané, kteří někoho pronásledovali. Jeden mne zahlédl a vydal se mne stíhat. Druhý mimozemšťan honil původní oběť. Rychle jsem slézal ze srázu do údolí, kde mne mimozemšťan dostihl. Měl prapodivně "zmrzlou tvář". Když došlo ke rvačce , roztrhl jsem mu tašku a vytáhl jsem cosi, co vypadalo jako pistole. Zmačkl jsem spoušť a z pistole začaly stříkat kapky i na další mimozemšťany. Všichni měly jakoby pomačkané tváře od mrazu. Kapky z pistole prudce zvyšovaly teplotu v okolí a mimozemšťané z toho měli panický strach. Prosili mne, ať přestanu, nebo se roztečou. Zahnal jsem je a objevil se nedávno pronásledovaný spolubojovník. Najednou se zjevila jakási družice, která plula asi metr nad zemí a vyhledávala lidi. Chtěli jsme ji zničit. Vypnul jsem stroj zezadu vypínačem a srazil družici ze stráně. Odpadl z ní dalekohled, který jsem sebral a podíval jsem se skrz, ale moc nezvětšoval. Pak jsme utíkali podzemím restaurace, kde seděl jeden mimozemšťan a živil se nějakou zelenou hmotou. V ruce jsem držel velkou houbu a vzpomněl jsem si, že houby mají velice rádi, ale s jejich potravou jsou jedovaté. Jedl pupkem, a tak jsem mu tu houbu nacpal do jeho pupečního otvoru. Chrochtal nadšením. U pusy se mu objevili 4 červi asi 4 cm dlouzí. Stále vzdychal blahem. Utíkali jsme a všude kolem ležela jejich potrava, která vypadala jako živá hmota.
       Schéma: 1, 12, 3, 8, 13 a opět 1, 2, 8, 13
 
       V setkání s neznámým se objevuje prapodivný mrak ve tvaru sněhové vločky, což značí jeden z tvarů mandaly, který se v archetypu poprvé jednoznačně objevuje a který povětšinou provází archetyp UFO - iniciační obřady. Pomalu se blížím k vnitřnímu pochopení symbolu alchymické kvadratury kruhu, ale zatím je zde nepochopení a strach. Proto jako hrdina útočím a vzápětí vítězím. Tento sen krásně ukazuje na obrácenou hodnotu vítězství v nevědomí. Mé vítězství bylo vlastně prohrou!!! Proto jsem se opět ocitl na počátku schématu archetypu v setkání s neznámým. Nevědomí se mne pokusilo jinými výrazovými prostředky posunout přes překážku. Použilo velice podobný sen, který měl v roce 1958 C. G. Jung (sen je popsán v závěru této kapitoly). Ovšem tentokráte jsem nepochopil funkci družice - přístroje s dalekohledem, ve kterém dnes s mnohem většími znalostmi a zkušenostmi vidím laternu magiku. "Družice s dalekohledem" jako laterna magika mne měla upozornit, že jsem projekcí a tudíž se mám soustředit pouze na pozorovatele. Dalekohled nebyl dalekohledem, ale pouze objektivem, aby zdůraznil funkci laterny magiky (více o laterně magice ve snu číslo 24 archetypu Self). Nepochopení, neznalost a strach mne opět přivedly k "hrdinnému" boji s "vesmírnými vetřelci". Opět jsem utrpěl vítězství, a proto si budu muset cestu v příštích snech zopakovat. Ve snu zjišťuji, že houby jsou pro mimozemšťany jedovaté, což jednoznačně znamená, že sexualita představovaná ve snu sexuálním symbolem houby ničí vyšší duchovní vědomí představované mimozemšťanem. Budoucí změnu chápání archetypu naznačují červi, kteří představují rozkladný proces, kdy se něco prvotního rozkládá v další substance potřebné pro vznik příštího života. Stejně se promění i strach v pochopení.
 
   17.8.95     01.00 hod.                         13. sen
Byl jsem na stavbě s vojáky. Na obloze letěl létající talíř se zapřaženým kouřícím nákladním autem s kompresorem. Vtom mne uchopila nějaká síla v podpaží a vlekla mě nahoru. Měl jsem již v sobě schopnost překonat tu neodolatelnou sílu a dokonce jsem mohl spotřebovat jejich energii použitou na můj "přenos". To bych se ovšem prozradil, proto jsem se nebránil a nechal se unést. Na obloze jsem viděl známou tvář jednoho mimozemšťana. Na lodi mne umístili do podivné nádoby, odkud jsem viděl další podobné nádoby a hlavně vedlejší místnost, kde se pohybovaly podivné ornamenty a pak zapadaly zpět do podlahy. Asi to byla strojovna. Byl jsem neskutečně uvolněný - vědom si své duchovní převahy.
       Schéma: 1, 4, 8, 7, 10, 8
 
       Když na obloze za UFO letí ještě nákladní auto s kompresorem, zdá se, že se jedná o pořádný nesmysl, avšak po bližším zkoumání musím opět uznat moudrost výrazových prostředků nevědomí. Do fenoménu UFO začínám již částečně vidět a dílem ho i chápat, proto se na obloze spolu s UFO objevuje blízce mi známý předmět. A je jistě potěšující, že mezi předměty na obloze je nákladní automobil, který v nevědomí symbolizuje zisk a kompresor, který jako výkonný stavební stroj ukazuje na rychlejší "výstavbu" v chápání archetypu. Zkušenosti minulých marných bojů mi "velí" poddajnost a očekávání. Díky tomuto přístupu poznávám známou tvář mimozemšťana (pochopený aspekt) a záhadnou strojovnu vesmírné lodi (stále mám co objevovat). Ornamenty představují řídící symboly, jejichž důležitou funkci základů procesu zdůrazňuje dokonalé zapadání do podlahy. Mým neštěstím v tomto období je duchovní pýcha, proto se budu muset prokousávat ještě apoteózou.
 
   17.7.96     03.15 hod.                         14. sen
Sraz zájemců byl ve stroji podobném starobylé raketě. Byli jsme připraveni odletět na jinou planetu za pomoci mimozemské civilizace, která měla naši pozemskou raketu "přemístit" na cizí planetu. Již zde mi bylo divné, že ta raketa neměla žádnou šanci návratu zpět na Zemi. Ovládali způsob akcelerace na rychlost světla. Tak nás chtěli přesunout do oblasti souhvězdí "Plejád" na jednu z planet. Také jsem viděl hvězdnou mapu s planetárním systémem. Jedna z planet se jmenovala "Orso". Na poslední chvíli jsem se rozhodl utéci. Spolu s kamarádem jsme odjeli přes silnici pod malý domek, kde jsme vyčkávali, co se bude dít. Spatřili jsme mimozemšťany v domku nad námi v ostřejší diskusi. Vzal jsem lehátko, které tam leželo, a přehodil jsem si ho jako ostatní přes hlavu, abychom se nepozorovaně vzdálili. Kolem domů jsme se dostali na planinu, kde dělníci likvidovali porost. Jeden muž postřikoval porost jakousi tekutinou. Vrátil jsem se zpět a v jednom domě mi někdo nabízel skleničku alkoholu, kterou jsem odmítl. Naštěstí někdo přišel a tu skleničku alkoholu vypil. Také tam byla jedna dívka, která neodletěla. S ní jsme byli tři a proti nám tři mimozemšťané. Vypadali úplně jako my, pouze v pasu měli převislou přehrnutou kůži. Snažil jsem se z nich dostat pravdu o nich a našem osudu na planetě "Orso". Vedli jsme rozhovor z mé strany spíše podobný výslechu. Promítli svůj svět nám nepochopitelným způsobem do prostoru. Ten svět se v mnohém podobal naší Zemi i se zeměpisnými názvy (Klimandžáro, New York a další). Také problémy byly shodné s pozemskými. V tomto vizuálním zpravodajství jsme postřehli nadšení jednoho místního obchodníka z koupě válečného křižníku a také jsme rozpoznali laciný trik na přiblížení historického sídliště. Mimozemšťané nám existenci zbraní popírali. Z celého rozhovoru a vizuálních projekcí nám bylo jasné, že jsme udělali dobře, když jsme zůstali na Zemi. Kamarád měl na vesmírné lodi manželku a dceru, ale nebyl z toho mnoho sklíčený. Někdo z mimozemšťanů mi tvrdil, že moje dcera byla vážně nemocná v ranném mládí, což evidentně nebyla pravda. Napadla mne zajímavá otázka: "Proč jsme měli letět právě my tři a proč místo nás zde zůstávali tři jejich lidé?" Neodpověděli mi. Připadalo mi, jakoby se jednalo o nějakou symbiózu či o paralelní vesmír.
       Schéma: 1, 11, 9, 3, 5, 12
 
       Po vědomém pochopení části fenoménu UFO v předchozích snech nevědomí posílá prostřednictvím snu možnost asimilace vyšším vědomím. Na poslední chvíli opět ze strachu opouštím skupinu letící k hvězdnému systému Plejád a hledám další informace, abych byl schopen poddat své nižší pudové vědomí vyššímu. Po symbolu čtverce (sen č. 3), kruhu a koule (sen č. 11) a symbolu mandaly (sen č. 12) se objevuje číslo 3 (dívka, kamarád a já) proti 3 mimozemšťanům. Proti duchovním aspektům stavím svou pudovou a částečně citovou úroveň a nehodlám opustit Zemi, která zde představuje staré myšlení ve vzorci pudové připoutanosti. Když zjišťuji, že se raketa ze systému Plejád nemůže vrátit, ještě nechápu, že to znamená cosi jiného než hmotný vesmírný let. Přesun do oblasti hvězdného systému Plejád je žití duchovního principu a život na Zemi je žití pudového principu. Jeden protiklad proti druhému stejně jako symbol ohně (rovnostranný trojúhelník špičkou nahoru) versus symbol vody (rovnostranný trojúhelník špičkou dolů), což po sjednocení obrazců vytvoří symbol jednoty Davidovu hvězdu. Proto mi druhá duchovní strana ukazuje shodnost našich symbiotických světů a na závěr snu je myšlenka symbiózy dotvrzena závěrečnou myšlenkou snu. Bude trvat celý dlouhý rok, než se podvědomě s těmito symboly setkám a vyřeším je.
 
   8.4.97     23.50 hod.                         15. sen
Odjížděl jsem otcovým autem z Jablonce nad Nisou do služby. Zastavil jsem se pro otce. Bylo 22.45 hod., když jsem řekl, že je nejvyšší čas k odjezdu. Odnesl jsem něco do auta a vzal si bundu, šálu, rukavice, čepici, a tmavé brýle jsem si za provázek pověsil na krk. Zaslechli jsme veliký rachot a na noční obloze letěly dva veliké válce 3 metry v průměru a 20 metrů dlouhé. vytrvale kroužily po obloze. Strach jsem neměl, ale přesto jsem se schoval k urostlému smrku a otci jsem radil, aby se také skryl. Byl mráz a sněžilo.
       Schéma: 1, 3
 
       Podle zpráv svědků setkání s UFO jsou cylindrické (válcovité) vesmírné koráby většinou "mateřské lodě", ze kterých vylétávají menší čočkovitá UFO. Přestože ve snu je válec menší než i kilometrové rozměry mateřských lodí dalších vizionářů, předpokládám, že po zvládnutí problematiky čočkovitých tvarů lodí - vyslanců nevědomí se dostávám k podstatě UFO fenoménu - k mateřské lodi (tedy k základně fenoménu). Důležitá je ztráta strachu při zachování stálé opatrnosti. Je ovšem zpátečnické schovávat se právě pod erotický symbol (smrk) a ještě k sobě přivolávat otce, který je personifikací stejnojmenného archetypu. Jako bych odmítal vystoupit ze scénáře rodinného a pudového typu.
 
   26.8.97     23.20 hod.                         16. sen
V centru Prahy jsem se rozloučil se sestrou a jel jsem domů. Začalo mrholit. Schoval jsem se v tržnici, kde byl autobus česky mluvících německých turistů. Byl jsem okraden mladou cikánkou. Scházelo mi i prádlo, proto jsem oblečen v kus hadru odcházel pryč. Lidé se mne ptali, zda mi to nevadí. Potvrdil jsem jim, že jsem té ženě odpustil, a čekal jsem na tramvaj číslo 9, ale stále nejela. Z chování lidí v tržnici jsem usoudil, že se něco stane, a tak jsem ve spěchu spolu s kamarádem opustil tržiště. Šli jsme za skupinkou lidí a potkali jsme velké muže s načesanými vlasy. Dostali jsme se do hvězdicovité stavby a před námi se zavřela brána. Dalších 5 bran se zavřelo také a my jsme byli v pasti. Nebylo nám jasné, proč jsme byli zadrženi. Hledal jsem únikovou cestu a když jsem uslyšel podivný hluk, ukryl jsem se do jednoho ze tří výklenků mezi šesti branami překrytými navíc i mřížemi. Vtom se výklenek zavřel, a tak jsem zůstal uvězněn v prostoru 20 x 50 x 190 (v centimetrech). V první chvíli jsem se vzdal a odevzdal tělo do Boží vůle. Pak jsem se zeptal kamaráda, jak je na tom on. Byl ve stejné situaci. Uvědomil jsem si, že věznění a zadržování je pouze výplodem naší mysli. Vyprázdnil jsem mysl a vysvobodil se. Totéž učinil i kamarád a pak jsme oba odešli na hotel, kde jsme se ptali na přesný čas. Bylo 16.55 hod. Zjistil jsem, že od 14.45 hod. nic nevíme a máme tak vlastně okno bez alkoholu či drog. Tak dlouho jsme byli v tom podivném vězení. Prošli jsme hotelem do zahrady, odkud byl krásný výhled na nové dominanty města. Jeden číšník se chlubil, které světové osobnosti a sportovní kluby se ubytovávaly v tomto nejlepším pražském hotelu. Kamarád si objednal k snídani maso a já sýr.
       Schéma: 6, 8, 1, 10, 8, 16, 18
 
       UFO je symbolem celistvosti, ke kterému mne nedokonalého směřuje nevědomí. Rotunda je právě takovým symbolem a ve snu i základní mandalou se šesti branami, což odpovídá pěti smyslům a šestému smyslu - intuici, na kterou materiálně zaměřený člověk tak rád zapomíná. Teprve s tímto šestým smyslem je člověk v harmonii a vyrovnanosti a sám se stává symbolem celosti. Intuice je moudrost nevědomí, která nepřetržitě prýští z nitra. Záleží jen na mně, jak se jí otevřu. Zabrouzdám-li do numerologie, zjistím, že číslo 6 je symbolem celosti. Trojice výklenků představuje svatou Trojici (Otec, Syn a Duch svatý) nebo také trojitou podstatu universa: projevené, neprojevené a člověka, který obsahuje obojí. Dohromady mandala obsahuje 9 prvků (6 bran a 3 výklenky) a číslo 9 je v kabale ekvivalentem Boha. Vzdání se Boží vůli je připravenost člověka podvolit svou nižší pudovou přirozenost k asimilaci vlastní vyšší přirozeností. Davidova hvězda vyjadřuje sjednocení protikladů, neboť se skládá ze symbolu ohně a ze symbolu vody. Tyto symboly mohou ve sjednoceném stavu koexistovat spolu dohromady a překreslením na sebe vytvářejí právě symbol Davidovy hvězdy. Samostatně jsou opět protiklady.
         Mandala ve tvaru rotundy je mým bytostným já. Doprovázející kamarád je v snové skutečnosti duchovním průvodcem. Tramvaj číslo 9, která nejede, naznačuje marné čekání na Boha, jehož numerickým ekvivalentem v kabalistické tradici je číslo 9. Bůh nepřijde sám, ale musí být hledán. Jako hledající jdu po cestě poznání přes harmonii, vyrovnanost (číslo 6) a pochopení svaté Trojice (číslo 3) až dovnitř rotundy (symbol celistvosti), kde se vzdávám vyšší úrovni vlastního bytí (Bože buď vůle Tvá). Pak je dosaženo božství (číslo 9) jako součet pochopených čísel 6 a 3 (v harmonii a vyrovnanosti je poznání svaté Trojice). Významná rada z nevědomí je shodná s meditačními stavy, kdy se vyprázdní mysl, čímž je zrušeno "vězení" hmotného světa. Vyprázdněním mysli se ruší čas, a tím i prostor, proto zde vznikla určitá časová mezera ohraničená opětovným příchodem myšlenek a současně vytvořením času a prostoru. Tři výklenky mezi branami spojené čarou vytvářejí rovnostranný trojúhelník představující symbol ohně nebo symbol vody . Význam symbolu závisí pouze na úhlu pohledu. Tím je i pochopen symbol sjednoceného - Davidova hvězda.
         Sen je výjimečný tím, že ve schématu UFO - iniciační obřady dosáhl k samotné podstatě transpersonálního já. Byl to nádherný dotek z jednoho úhlu, avšak za několik okamžiků jsem z tohoto skvostného zážitku stavu bez myšlenek, s myslí podobnou nejčistšímu křišťálu, vypadl. Odstředivá tendence běžného denního života je moc silná, a proto mne opět vtáhla do víru myšlenkových procesů. Tento příběh dokazuje známou duchovní pravdu, že poznat transpersonální já je pouze jedním z kroků a dalším je naučit se ho žít a poté se jím už navždy stát.
         Sen nepatří čistě do archetypu UFO - iniciační obřady, jeho záběr je obrovský, neboť současně patří i do archetypů Pozornost, Řízená imaginace a Hrdina, tedy přesahuje oba vnitřní kruhy nevědomí a navíc se dotýká podstaty transpersonálního já.
 
   15.2.98     04.00 hod.                         17. sen
Na nebi jsem viděl kosmickou loď cizí kultury. Byla tvarem podobna záchodové míse s dalšími přídavnými technickými prvky. Věděl jsem, že je třeba začít jednat.
       Schéma: 1, 8
 
       Po předchozím výtečném zvládnutí snu č. 16 se představuje nový tvar UFO. S tímto tvarem jsem se nesetkal v žádné literatuře s UFO tématikou ani ve sci-fi filmech, které občas sleduji. Předpokládám, že právě zvládnutí procesu mi ukazuje další vyšší formu fenoménu UFO.
 
   19.4.98     05.30 hod.                         18. sen
Ve městě se na obloze objevila tři obří letadla a asi 20 helikoptér. Byla téměř tma. Město bylo velkým rekreačním střediskem a všude se pohybovalo mnoho turistů. Pak se na obloze ve výšce asi 40 metrů objevila kosmická loď ve tvaru záchodové mísy. Byl jsem celkem blízko, a tak jsem mohl na stříbřitě bílém podkladu rozeznat modré symboly čar a geometrických obrazců bez písmen na bocích neznámého plavidla (vysokého asi 30 metrů). Plavidlo letělo bezhlučně a zastavilo se nad jedním hotelem. Přiběhl jsem ještě blíž a chtěl jsem nalézt nějaké výsostné znaky, ale nenašel jsem nic, co by vysvětlovalo původ této záhadné lodi. Spolu s několika dalšími jsem se rozhodl utéci. Přešel jsem zpola zamrzlou řeku, když jsem skákal přes plovoucí kry a množství připoutaných lodiček u břehu. Pak jsem prošel skrz hotel, kde všichni jedli. Utíkal jsem dál do volné přírody. Proti nám utíkali lidé a zahazovali peněženky a tašky. Bylo mi jasné, že nás mohou najít podle jakéhokoliv kovového předmětu. Utrhal jsem si knoflíky z uniformy a skryl jsem se před skupinou zdivočelých dětí s učitelkami. Jedna z nich začala nepříčetně skákat jednomu dítěti po břiše. Kamarádům jsem navrhl skrýt se do skal.
       Schéma: 1, 5, 9, 3
 
       Číslo 20 (jako počet helikoptér) symbolizuje hříšnost světa představovanou součinem 5 x 4 = 20. Číslo 5 je pět smyslů a číslo 4 je číslem hmotného viditelného světa. Po zopakování předchozího snu je vše jasné. Do archetypu vstupuje spásná askeze, kterou již delší dobu (26 měsíců) provádím dle návodu vynikajícího českého mystika Květoslava Minaříka. Askezí jsou vytěsněny z podvědomí tvary čočkovité, patřící ženské složce, a válcovité, patřící mužské složce (tvary dle psychoanalýzy S. Freuda). Sjednocením složek anima - animus musí dojít i v tomto archetypu ke změně tvarů, kterými mne nevědomí může ovlivnit. Ženské čočkovité tvary a mužské válcovité tvary přestaly hrát podstatnou roli a vznikl "hermafrodit UFO" (několikanásobné sloučení tvarů). Proto jsem se marně snažil nalézt tvar lodi ve vnějším světě. Snad z důvodu spásné askeze, která je vzácným jevem mezi lidmi, jsou i tvary UFO lodí tak neobvyklé a vzácné. Ve výkladu vynechávám vysvětlení mnoha symbolů, neboť je nepovažuji za stěžejní a nerad bych vysvětlení archetypu zamlžoval méně významnými symboly.
 
   25.12.98     03.30 hod.                         19. sen
Viděl jsem a vzápětí i natáčel videokamerou opilé ruské důstojníky, kteří nastupovali do aut. Jednoho ležícího jsem se ptal na hodnost a on mi řekl, že je plukovníkem pozemních sil. Viděl jsem nebe poseté neuvěřitelným množstvím létajících talířů ve tvaru zvonu se třemi řadami světel na každém plavidle. Lidé pro ně byli jen "dobytek" na práci. Někteří lidé se i tajemně ztráceli. Po svém příchodu na Zemi mimozemšťané postupně získávali moc nad strategickými zbraněmi. Na sobě jsem měl oděv podobný pyžamu s kapsami na boku. Bydleli jsme v ubikacích, kde se mohlo i kouřit. Pak se mi podařilo utéci z hlídaného prostoru, až jsem se dostal k osamocenému domu. Dírou ve zdi jsem vlezl dovnitř a pustil jsem si televizi. Po chvíli jsem ji musel vypnout, neboť jsem z okna zahlédl vojenskou jednotku, která hlídala objekty, chytala a rovnou trestala utečence. Snažil jsem se rychle nalézt úkryt. K domu přicházela mladá žena s mužem. Vlezli do domu stejnou dírou, za níž jsem oba překvapil. Dal jsem ženě prst na záda jako zbraň a odzbrojil jsem je. Získal jsem od nich zvláštní zbraň. Přinutil jsem je spolupracovat a oni mne skryli v posteli pod přikrývku mezi sebou. Vojáci prohledali dům a následně odešli. Vše nasvědčovalo tomu, že jsem jim tentokráte unikl.
       Schéma: 1, 11, 9, 3
 
       K vysvětlení snu jsem se musel vrátit v historii zpět do minulosti. Jako každý Čech jsem byl hluboce ovlivněn invazí převážně ruských vojsk v roce 1968 do své vlasti a následnými roky tvrdé komunistické normalizace. Tím byly do mého vědomí po léta ukládány informace o invazní povaze ruského vojenského elementu. Invaze z vesmíru je invazí neznámého pocházejícího z nevědomí a pokud dokáži invazi podvědomě pochopit, dojde k ozřejmění invazních sil, a proto se v pozemní (rovnající se dennímu vědomí) variantě dokáži orientovat a rozpoznávat druh invazních vojsk i s nalezením slabin (ve snu opilosti). Videokamera zdůrazňuje potřebu si pochopenou invazi zapamatovat a uložit do archivu vzpomínek stejně, jako se ukládají nahrané videokazety. Po dvou snech prazvláštních tvarů vesmírných lodí se opět vrací jeden z nejčastějších tvarů - zvon, a to v nepředstavitelném počtu. Konečně nastala skutečná invaze sil nevědomí (může nastat jedině tehdy, je-li na ni vědomí připraveno). Za účelem asimilace jsem se dostal do absolutní podřízenosti vyššího principu - mimozemšťanů. Navíc mimozemšťané (ve skutečnosti vyšší vědomí) chytře získávají moc nad strategickými zbraněmi vědomí - nad myšlenkami a nad procesem denního vědomí. "Hrdina" ale nespí a opět utíká, neboť invazní síly nejsou plně pochopeny a nelze je napoprvé vstřebat.
 
   15.3.99     22.00 hod.                         20. sen
Po prohlídce nového domu mne dva muži odvezli na motocyklu k hospodě, odkud jsem se snažil dostat rychle pryč, neboť jsem byl s místními hosty v konfliktu. Kousek za hospodou jsem po zídce obešel velikou louži, ale stejně jsem si nabral do holínek. Měl mne čekat náklaďák. Místo očekávaného auta jsem v šeru uviděl červený a bílý čtyřboký jehlan světla (s obdélníkovou základnou) svítící z výšky. Seskočil jsem ze silnice a skutálel jsem se ze stráně asi o 50 metrů níže. Skryl jsem se za další silnicí ve vysoké trávě, kde jsem byl dobře maskován. Na nebi jsem viděl bezhlučný stroj tvarem podobný kombajnu s radarem.
       Schéma: 5, 1, 3
 
       Prohlížím si nový dům a ten dům jsem já. Po změnách v posledním období jsem si musel prohlédnout výsledek těchto změn ve svém vědomí. Pak se dostávám k hospodě, což je jeden ze stěžejních symbolů nevědomosti. Snaha oprostit se od nevědomosti, která je zároveň touhou po pravdě, mne posílá na další cestu, kde se vyhnu závažnému problému (louže). Ovšem částečně mne tento problém zasáhne, neboť se do louže trochu namočím. Pak nastává setkání s neznámým. Nevědomí (nebe) se snaží světlem najít současně nevinnost, čistotu, sebepoznání (bílá barva světla), ale také emoce, sexualitu (červená barva světla). Nejsem připraven vstoupit do vševědoucího světla nevědomí, a proto utíkám, abych zpovzdálí rozeznával charakteristiky nevědomých procesů. Neznámé se proměnilo ve známé tvary se známou funkcí i podstatou věcí, se kterými jsem kdysi přicházel denně do styku. Tím se umenšuje funkce strachu při příštích setkáních.
 
   15.4.99     01.10 hod.                         21. sen
Ležel jsem na lůžku vesmírného korábu přikryt propoceným prostěradlem. Kolem mne prošla žena, která vládla celé Zemi. Oslovil jsem ji křestním jménem a pozdravil jsem ji. Měl jsem zpívat, ale vůbec mi to nešlo. Vládkyně mi dala text v staré angličtině, který jsem na její žádost odrecitoval. Text jsem znal tak z 20 %. Naštěstí vládkyně neznala nic. Líbilo se jí to, a tak mne nechali na pokoji. Zjistil jsem, že na místním shromáždění přišel rozkaz zničit všechny lidi na povrchu Země. Vegetace a zvěř měly zůstat nedotčeny. Vzpomněl jsem si na bojové lodě startující z obrovské vesmírné stanice ke splnění úkolu. Byl to neuvěřitelně hustý provoz směrem ke mně neznámé planetě. Smrt lidí byla rychlá, netrpěli. Uvědomil jsem si, že lidé ze stanice jsou jedinými lidmi, kteří přežili. Nemohli jsme tomu zabránit. Při opravě hodinek jsem si uvědomil, že naše přežití byla pouze náhoda. Mimozemšťané nám brali krev, a proto nás zavlekli na svou stanici. Ze všeho jsem měl velice špatný pocit. Chtěl jsem si v paměti zachovat vše, co se stalo, a spolu s ostatními jsme začali plánovat protiakci. Někomu jsem vysvětloval ovladač s barevnými světélky.
       Schéma: 1, 10, 11, 12, 13
 
       Patriarchát - to je náš současný svět, v němž na vyvolávání pocitu strachu v masách vládnou (a velice špatně) arogantní, do sebe zahledění muži. Nevědomí posílá protiklad matriarchát, aby zdůraznil roli animy v dalším vývoji. Citová anima se v podobě vládkyně pokouší vyrovnat zesilující vliv vůlí ovládané mužské složky, která byla přemístěním ze Země povýšena z pudového na citový animus. Citová anima chce navodit soulad zpěvem či alespoň poezií. Podařilo se, o čemž svědčí spokojenost vládkyně (citové animy) s přednesem. Anima tak připravuje pole pro sjednocení citové animy s citovým animem v posvátném sňatku (hieros gamos). Zdolám-li jednu překážku, okamžitě vyvstane další. Nevědomí zničením lidského pokolení odebírá mému vědomí samotnou základnu, na které je vědomí pudové osobnosti postaveno. Toto zničení otřese osobností, a proto mám ve snu velice špatný pocit. Při psaní komentáře mne zaujala definice, kterou jsem nahrál po probuzení: "Vzpomněl jsem si na bojové lodě startující z obrovské vesmírné stanice ke splnění úkolu." Již v předchozích komentářích jsem se zmínil, že úkolem vesmírných návštěvníků je postupné zvyšování úrovně vědomí nad naši lidskou, pudově citovou úroveň až k asimilaci vyšším duchovním vědomím. Bezprostředně a jasně jsem pochopil skutečný význam fenoménu UFO. Vesmírná stanice je obrovské těleso, jehož tvar nejsem schopen určit, neboť jsem uvnitř stanice, a tudíž je pro mne nepodstatný (stejně jako protiklady anima - animus vyjadřované tvary). Cizí planeta, nad níž jsem viděl "bojovou akci" vesmírných lodí, je cizí proto, abych si náhodou nespojil sen s katastrofickým scénářem zničení Země, a je symbolem opuštění pudové přirozenosti. Když opravuji hodinky, snažím se pochopit čas a s pochopením času si myslím, že mám šanci změnit fanatický děj snu. Situace je však beznadějná pro návrat do předchozího stavu, nenalézám jediné vhodné řešení. Archetyp mne dostal tam, kde mne chtěl mít. Naštěstí jsem neupadl do apoteózy, abych se pokládal spolu s hrstkou přeživších za vyvolené členy lidské rasy. Ovšem i záporný prvek se zde najde, protože plánuji protiakci.
 
   21.5.99     04.10 hod.                         22. sen
V uzavřeném prostoru (asi vesmírná loď) v jedné místnosti se po zmačknutí tlačítka objevila křesla. Bylo nám řečeno, že jsme narušili bezpečnostní systém. Za to jsem byl odveden do místnosti a posazen na židli blízko klasického radiátoru. Jeden mimozemšťan mne nutil podepsat povolení k nějakému chemickému vymytí zárodků (asi oplodněných vajíček). Vešla krásná žena - místní vládkyně oblečena v modrém kostýmku se šroubovákem v ruce a odvzdušňovala radiátory. Nabídl jsem jí pomoc a ona se na mne pouze nadrženě dívala a kouřila cigaretu. Bylo mi trapně, neboť jsem byl pokládán za sexuální objekt. S vládkyní jsem měl po její práci souložit. Byl jsem vzrušen, ale vůlí jsem se ovládl a chtíči jsem odolal. Za účelem sexu zde bylo více žen a mužů. Využil jsem chvíle, kdy se s vládkyní bavil muž v kostkované košili, a odešel jsem na chodbu. Tušil jsem, že únik je nemožný. Na chodbě mi jedna dvojice potvrdila, že neexistuje možnost úniku.
       Schéma: 1, 10, 8, 11, ne 9! - důležité, 13 s porážkou, náznak 16
 
       Nevědomí se pokouší paradoxní situací navodit ve mně pocit viny, abych byl "povolnější" k dalšímu vývoji archetypu. Stále si musím připomínat, že nevědomí není můj nepřítel, ale naopak je můj nejlepší přítel, který se mne snaží pozdvihnout na cestě koridorem tohoto archetypu. Jsem posazen k topení radiátoru. Kamna jako sexuální symbol týkající se potence by byla na vesmírné lodi nevhodným předmětem, proto je náznak potence uskutečněn klasickým žebrovým radiátorem. Přichází citová anima, ve vůdčí roli krásná a smyslná, a mění hladinu potence (upuštěním přes odvzdušňovací ventil do prostředí, kde se nacházím), tak je mi potence zvyšována. Vzrušení stoupá, ale současně stoupá i vůle vypěstovaná spásnou askezí. K aktu spojení citová anima - citový animus (žena a já) dojít nemůže. Archetyp se ještě marně pokouší přítomností ostatních párů, připravených se oddat spojení, mi tuto myšlenku vnutit. Nutno dodat, že to je pokus o spojení v posvátném sňatku na citové úrovni (hieros gamos), nikoliv pokus o vytěsnění nižší pudové přirozenosti, kterou si nemohu do posvátného sňatku donést, neboť bych okamžitě vypadl z vyššího vědomí zpět do pudové přirozenosti a ocitl bych se zpět na Zemi. Dlouho jsem přemýšlel, proč mne muž chtěl přinutit podepsat povolení k chemickému vymytí zárodků. Zárodkem každého činu je myšlenka, proto se nevědomí snažilo navodit stav ze snu č. 16, kdy jsem osvobodil mysl dokonalým vyprázdněním, v němž se ztratil čas i prostor. Pokud se "ztratí" jedna veličina, musí se ztratit i druhá, neboť jedna bez druhé nemůže existovat. Chemické vymytí zárodku by bylo "umělé" vyprázdnění mysli. V tu chvíli jsem nebyl na tento postup připraven, a proto jsem odmítl. Nevědomí nemělo jednoduchou situaci snad proto, že jsem chtěl poznat co nejvíce cest vedoucích k cíli.
 
   1.7.99     23.50 hod.                         23. sen
Příběh z vesmíru. Dvě ženy na vesmírné lodi měly jediný den na velice zajímavý výzkum. Ovšem musely se včas vrátit zpět na mateřskou loď, aby stihly návrat na domovskou planetu. Pokud by to nestihly, mohly by se vrátit na svou planetu až za 70 let. Toto jim bylo oznámeno z mateřské lodi a následně byly ponechány vlastnímu osudu. Najednou se zde objevila vesmírná loď s mužskou posádkou. Navazovali s ženami hovor. Byli to vzbouřenci typu "bohatým bere a chudým dává", kteří dosáhli vysokého postavení za lidmi. Na ženách bylo vidět, že je zajímá mužská hrubá síla a násilí vůbec. Byl jsem v poloze svědka bez tělesné účasti. Pouze jsem sledoval děj příběhu bez pocitů i myšlenek.
       Schéma: 1, 5, 8, 15
 
       Nádherný odpočinkový sen. Jak krásná je indiferentnost a kolik je v ní moudrosti. Protože jsem se zbavil nižší pudové přirozenosti (vystoupení z pozemské roviny), postoupil jsem na citový stupeň, který je podobný se stavem v archetypu Pozornost - Vnitřní svědek. Pouze připravené vědomí je schopno spojení v posvátném sňatku hieros gamos.
         Sen současně patří do archetypu Pozornost.
 
   23.9.99     05.40 hod.                         24. sen
Z výšky asi 200 metrů jsem viděl vlakové nádraží, kde několik metrů nad zemí se bezhlučně vznášely veliké létající talíře (asi 20 metrů v průměru) a žhnuly čistým ohněm bez jediné známky kouře. Jeden člověk proskočil ohněm do prostoru pod talířem. Pak už jsem byl na zemi a odcházel jsem mezi desítkami kolejí z nádraží. Kolem mne projel velkou rychlostí vlak a vzápětí jeden zprava a druhý zleva. Měl jsem problém se udržet na nohou, ale zvládl jsem to.
       Schéma: 1, 8
 
       Z nadhledu indiferentnosti uvidím nový životní úsek (symbol nádraží). Čistý duchovní oheň neubližuje, ale "stravuje" fenomén UFO, takže je možno očekávat vyvrcholení archetypu. Opět se zde nikoli náhodou objevuje číslo 20, které symbolizuje hříšnost světa představovanou součinem 5 x 4 = 20. Číslo 5 je pět smyslů a číslo 4 je číslem hmotného viditelného světa. Právě oheň duchovní povahy je schopen přeměnit hříšnost světa a odhalit tvar mandaly jako symbolu sjednoceného vědomí na citové úrovni. Čistotu ohně kromě neexistence kouře dokazuje i člověk, který bez újmy proskočil ohněm pod vznášející se loď. Čeká mne loučení (symbol vlaku) se světským způsobem života, lépe řečeno nastane další odvracení od tohoto způsobu žití. Přijdou i ohrožení (vlaky kolem mne), ale vydržím nápory a budu pokračovat dál dobrodružnou cestou archetypem.
 
   28.9.99     00.00 hod.                         25. sen
Šel jsem v bouřce po ulici a viděl jsem, jak blesky rvaly kusy železa z mostu. Celou scénu dokreslovaly nádherné roje jisker z narušených částí mostu. Ukazoval jsem jev kolemjdoucím lidem a snažil jsem se všechny dostat do bezpečnějších míst. Pak zde přistáli mimozemšťané, kteří nám vládli. Jeden na mne ukázal a přikázal: "Chyťte ho!" Snažil jsem se utéci, ale neměl jsem sebemenší šanci. Povalili mne na zem a strčili mi něco do úst. Tu věc jsem překousl a ztratil jsem vědomí. Vrátil jsem se jako převychovaný a žil jsem v jedné chatrči s nějakou ženou a dětmi. Asi jsem měl, nebo měl mít, s nimi nějaký vztah. Na stěně jsem viděl promítaný obraz anatomie člověka, který byl po chvíli překryt obrazem anatomie hlavy vládnoucích mimozemšťanů. V separaci na převýchově jsem se naučil nějakou hru a vládci mne vybídli si ji s nimi zahrát. Při hře jejich princ dostal epileptický záchvat či něco podobného. Jako lék a prevenci dýchali nějaký plyn z trubice. Několik mimozemšťanů odnášelo prince zkrouceného bolestí pryč a řvali na nás, abychom se nedívali. Opodál jsem viděl mladou, asi pětiletou dívenku svázanou. Měla trpět jako princ.
       Schéma: 1, 7, 11, zbytečná snaha 9, 13 s prohrou, 14
 
       Za pouhých pět dní od posledního snu tohoto archetypu pokračuje má cesta. Blesk je záblesk uvědomění, jež trhá na kusy most, což je v tomto snu cesta vědomé mysli. Uvědomění mne odvádí z vědomé cesty, kterou bych asi šel, na cestu navozenou nevědomím. I když jsem se pokoušel o útěk, byl jsem v okamžiku chycen a po krátkém zápasu přichází ztráta vědomí (předchozí byla ve snu č. 2) po překousnutí "něčeho". Spíše než věc jsem překousl nějaký problém a díky překonání odporu jsem dospěl ke ztrátě vědomí a následně prožívám nový život v jiných podmínkách a s jiným vědomím. Nevědomí mi prostřednictvím archetypu "vnutilo" vztahy zcela odlišného prostředí od mého stavu, žitého v denním vědomí. Nová situace ve mně vyvolala indiferentnost k rodinným vztahům. Dodnes si živě pamatuji, jak mi má domorodá žena i děti byly cizí, až jsem se za svůj postoj k nim v hloubi duše styděl.
         Vzpomínám si na slova Květoslava Minaříka o tzv. vřelých rodinných vztazích, které boří duchovní snahy, neboť vřelost je ve skutečnosti závislost strhávající duchovního adepta zpět na lidskou úroveň. Hinduistický Bůh Kršna řekl: "Rodinný život je jako tmavá studna, která prodlužuje hmotné touhy". Promítaný obraz anatomie člověka významově odpovídá nižší pudové přirozenosti, jež staví právě na pocitu tělesnosti. Obraz člověka je překryt anatomií hlavy duchovně vyšších bytostí, jimiž jsem byl částečně asimilován. Tak je mi názorně ukázán proces, jímž se transformují pudy do citů a zejména soucitu. Důležitým okamžikem je skutečnost, že jsem se naučil hrát hru vládnoucích duchovních bytostí. Znamená to, že jsem schopen komunikovat s duchovní úrovní a dokonce ovlivňovat děj ze své citové úrovně. Ovšem jedno nebezpečí rozpoznávám v nejzajímavější části snu - v personifikaci prince. Princ je jednoznačně duchovní animus, na kterého pohlížím z citové úrovně (animus). Pudový animus již na tomto stupni prožitku nemůže být. Objevuji psychickou příčinu primární epilepsie, u které současná lékařská věda nezná příčinu vzniku. Fantastický objev se naplňuje pochopením. Jakmile se citový animus dotkne duchovního anima, dochází k epileptickému záchvatu, neboť při styku dvou úrovní schází vyrovnávací činitel, kterým je duchovní anima v podobě malé trpící dívenky. Proto mimozemšťané jako vyslanci z duchovní úrovně se snaží zamezit styku nepřipraveného citového anima s duchovním animem. Kdyby se tomu tak nestalo, mohlo by, jako u mnohých epileptiků, docházet k nepříznivým povahovým změnám, což by ohrozilo samotnou duchovní cestu. Jedině soucit s duchovní animou při pohledu na trpící dívenku může připravit úplný styk s duchovní úrovní. Vždyť je to zákonité, když trpí duchovní animus, musí trpět i jeho protiklad, duchovní anima. Objevem příčiny primární epilepsie je snadné rozpoznat i lék, jímž je posílení role animy!
 
   30.1.00     02.20 hod.                         26. sen
V pracovním táboře jsem vykonával těžkou práci. Dostal jsem krátké volno a sedačkovou lanovkou jsem jel nad táborem, kde jsem uviděl některé dělníky v práci, jiné mrtvé či oběšené. Byl to velice skličující pohled. Stály tam dvě zhroucené věže a další nedostavěné objekty, které nebyly neschopností některých lidí postaveny. Pracovaly zde i jiné než lidské bytosti. Vládci této oblasti tvrdě trestali neschopné. Proto zde všude byly vidět mrtvoly různých bytostí. Lanovka nás vezla za ostnaté dráty, odkud jsem předpokládal větší šanci k úniku z těchto neutěšených podmínek. Konečně jsem opustil nejhorší zónu, ale i další zóna byla přísně střežena. Naši vládci patřili k jiné rase, ale vypadali jako lidé. Za další zdí jsem viděl projíždějící auta s flámující tzv. "zlatou mládeží". Většinu tvořily mladé polonahé dívky. Dával jsem pozor, abych se na ně nedíval a uhlídal svůj sexuální pud. Bez většího úsilí se mi to podařilo. Pak jsem stál opřený u zdi a nějaký muž na mne slovně útočil. Ignoroval jsem ho, proto přivolal dalšího a spolu stupňovali svůj verbální útok. Jeden muž vytáhl nějakou krabičku a látku z ní chtěli proti mně použít. Vytušil jsem, že se jedná o drogu, kterou chtěli vyzkoušet. Využil jsem příchodu jejich policie, kdy nemohli nic dělat a byli nuceni drogu ukrýt. Policii jsem vysvětlil situaci. Přestože patřili k vládnoucí rase, nemohli vlastnit ani používat drogy, natož je zkoušet na druhých lidech. Tajní příslušníci policie začali muže prohledávat, ale nemohli nic najít. Nevěděl jsem, kam drogy ukryli, ale všiml jsem si jinak uloženého ubrusu. Pod ním byly roztrhané lístky, které dokazovaly jejich činnost. Zbytky lístků jsem sesbíral a odevzdal tajným policistům. Pochopili, že ti dva chtěli ještě emigrovat. Bylo nad slunce jasné, že skončí v pracovním táboře, čímž se mi naskytla možnost dostat se z těch nejhorších podmínek. Policie mi nabídla místo. Dostal jsem novou práci a hledal jsem způsob úniku. Posléze jsem se zúčastnil výcviku na cvičišti s dalšími vojáky. Leželi jsme v jednom okopu a stříleli (kromě mne) do druhého, kde stál voják a kopal do pytle s pískem. Vítr přihnal kouřovou clonu a přes ni na nás létaly bílé lehoučké granáty, které nevybuchovaly hned. Házel jsem je zpět. Napadlo mne, že by mi to mohlo bouchnout v ruce, ale pokračoval jsem v likvidaci nepřátelské munice. Neměl jsem vlastní zbraň, proto jsem si ji vzal od už "spolehlivého" souseda a střílel jsem. Když jsem vystřelil na útočníka ze vzdálenosti metru a jemu se nic nestalo, usoudil jsem, že tato zbraň je pouhou atrapou. Bojoval jsem dál, ale protivník i po několika úderech pažbou klidně odešel. Bylo důležité se nevzdat a bojovat. To byl účel této zkoušky. V průběhu boje jsem si všiml na nebi velkého světla ve tvaru kříže či úzké čtyřcípé hvězdy velikosti souhvězdí Malého vozu. Vzdálenost se nedala určit. Celý světelný jev se nepatrně pohyboval. Na pozorování jsem měl málo času, neboť jsem se musel věnovat boji. Konečně boj skončil naším obklíčením a zajetím. Začalo se mi dělat nevolno, i když jsem byl zachráněn ze samozvané armády cizinců. Ptal jsem se skupiny vítězů, kdo vlastně má pravdu, když my bojujeme za pravdu a oni bojují za pravdu. Kdo nás vlastně tahá za nos? Odpověděl jsem si sám, že asi naši šéfové, tedy naši nejvyšší představitelé. Lehl jsem si a naznačil jsem, že nejsem zraněn. Sundal jsem si rukavice a dal jsem si je pod hlavu. Byl jsem velmi zesláblý a potřeboval jsem si chvíli odpočinout. Vzpomněl jsem si, jak mi rodina strojila pohřeb. Věděli, co se mi stane. Na moji počest byly místo těla zkřížené dvě halapartny jako písmeno X, ale v tomto tvaru jsem spíše chápal kříž - symbol mého utrpení.
       Schéma: 11, 8, 2 na mne, 13, 5, 14
 
       Úplný popis symbolů tohoto snu by zabral několik stran a v množství údajů by se ztrácela přehlednost procesu. Proto budu stručný. Mrtvoly představují vyřízené případy, v nichž občas jsou a občas nejsou osobní otázky zcela vyřešeny. Tvrdé podmínky pracovního tábora posetého mrtvolami mne posouvají k indiferentnosti při pohledu na polonahé dívky a dokonce k indiferentnosti při slovním a fyzickém útoku na mou osobnost. Teprve pokus "chemického útoku" drogou mne vyprovokoval k protiakci, kterou jsem se posunul přes novou práci blíže k vládnoucí rase. Je zákonité, že drogy patří na tu nejnižší úroveň prožívání - na pudovou úroveň a nemají na citové (já) a duchovní (mimozemšťané) co pohledávat. Odmítnutí chemické či technické náhražky a boj proti původcům této akce mne vyzdvihuje v žebříčku mimozemské rasy o pořádný kus výše. Vypadali téměř jako lidé, to tedy značí, že duchovní úroveň představovaná mimozemšťany a vědomí jsou "naladěny" na téměř shodnou notu. Asimilace do společnosti vládnoucích bytostí pokračuje vojenským výcvikem, který ve snu zdůrazňuje potřebu vnitřní disciplíny při ztrátě strachu (uvědomění si nebezpečí výbuchu granátů v ruce). Ztráta strachu signalizuje postupnou ztrátu osobnosti (ega).
         V průběhu boje jsem si všiml na nebi světelného znamení kříže. Kříž je znamením Krista - je utrpením a zároveň vysvobozením. Závěr snu jsem "vyšperkoval" filozofickým přemítáním. Nebeský kříž je pro mne znamením, jež provází utrpení, ale také vysvobození. Zkřížené halapartny v podobě písmene X jsou pro druhé (rodinu) synonymem neznámého, pouze já chápu znamení jako kříž. Rodina vystavuje symbolicky místo těla symbol neznámého X, takže nechápou mou "symbolickou" mystickou smrt. Vlastní pohřeb znamená brzkou smrt osobnosti (ega), ale není smrtí skutečné božské podstaty, která je nesmrtelná. Žít v těle se dá i bez ega, což dokazují moudří lidé, kteří dosáhli osvobození se.
 
   29.2.00     23.00 - 4.00 - 5.50 hod.                         27. sen
Nastoupil jsem spolu s několika lidmi do modulu kosmické lodi, která se určitě nacházela v kosmu. Měli jsme se s modulem někam přesunout a při prohlídce jsme objevili past. V jedné boční kajutě byly do vody naházeny hadry, které po určité době měly začít chemicky reagovat s vodou a uvolňovat nějakou látku, jejíž účinky jsme neznali. Hadry jsme vytáhli z vody a vyždímali. Když jsme je rozvěsili na sušení, objevili jsme zde ukrytou ženu, která patřila k rase útočící na nás "chemickými hadry". Muž, který se mnou ženu objevil, ji chtěl na místě utopit. Žena byla téměř nahá a mne napadla myšlenka na soulož s ní. Po malé chvíli jsem se vzpamatoval a sex jsem odmítl. Řekl jsem, že ji vezmeme na naši loď, aby neprozradila naše cíle.
         Zúčastnil jsem se dálkového pochodu a v úseku za jedním městem jsem viděl na nebi přelétávat směrem, kterým jsem šel, spoustu cizích vesmírných lodí. Bylo je spíše slyšet a nepříjemné zvuky jejich motorů mi rezonovaly až v morku kostí. Zvuky některých typů lodí mi způsobovaly trýznivou bolest. Na nebi jsem občas rozeznával světla lodí a výjimečně jejich zakulacené tvary ukryté v chomáčcích mraků. V chudinské čtvrti jsem sešel z cesty a skočil jsem na travnatou terasovitou zahrádku místních lidí (asi cikánů). Poprosil jsem je, zda mohu sledovat UFO od nich. Souhlasili. Přímo před námi přistála obrovská, částečně průhledná loď velikosti 3-4 patrového domu. Jeden z vystoupivších mimozemšťanů nám oznámil, že je velitelem této oblasti. Všichni lidé s místním bydlištěm měli být převzati do jeho správy. Měl jsem jiné bydliště, a tak jsem popošel za dům a plánoval si útěk do známých hor. Útěk byl po několika vteřinách zmařen, neboť skupina čtyř mimozemšťanů začala prohledávat domy. Stál jsem před nimi jen v košili. Dívali se na sebe a mluvili o nějakých "Holanďanech", kteří téměř všichni padli v boji. Byla to jejich bojová jednotka. Až na zvláštní oči byli dosti podobní lidem. U nosu měli víčka jakoby nateklá a podlouhlé oči ve tvaru protáhlé slzy. Přestože jsem byl v pasti, byl jsem úplně klidný. Jednomu jsem dokonce snad ze slušnosti podal ruku na přivítanou.
         Byl jsem přičleněn do jedné skupiny, kde bylo asi 5 či 6 mimozemských žen. Ony mne obklopily, a tak jsem se ocitl uprostřed. Nevěděl jsem, zda má dojít k sexu, kastraci či jiné aktivitě z jejich strany. Byl jsem klidný a nevzrušený. Chytil jsem jednu ženu kolem pasu a otočil jsem se s ní, čímž se ona dostala dovnitř hloučku žen a já na obvod. Odešel jsem od nich. Pak jsem s další skupinou, tentokráte asi 20 mužů (ženy zde žádné nebyly), přišel k podivné chatě postavené na stromě. Všichni jsme vylezli přes jedno podlaží nahoru, kde jsme se těsně jeden vedle druhého ukládali ke spánku. Přikryl jsem se kusem bílého hedvábného padáku a chtěl jsem spát. Někdo rezolutně rozhodl, že zde nemám co dělat a musím okamžitě odejít. Divil jsem se, že mi nevzali padák, neboť se obávali nočního chladu. Odmítnut oběma skupinami (vlastní zásluhou) jsem se ocitl uprostřed podivného bojiště, kde proti sobě stála dvě vojska. Snad jsem ještě částečně patřil na jednu z bojujících stran. Jednoho staršího muže jsem úderem ruky trochu omráčil a dovlekl jsem ho do náruče ženy bojující na druhé straně. Oba se vzájemně objímali a šťastni zapomněli na boj. Viděl jsem sexuální chtíč a závist neuspokojených zejména na ženách. Uspokojoval jsem touhy žen házením mužů do jejich chtivého objetí. Bojující řady počaly řídnout. Znal jsem předpověď výsledku této bitvy, kdy měl být jeden generál na hlavu poražen. Ovšem po sloučení vzájemně nepřátelských sil se předpověď nevyplnila a vše skončilo neutralizací obou bojechtivých stran. Jen hrstka zbylých počala stoupat krásným lesem do nedalekých hor. Nad hranicí lesa jsme přecházeli po hřebenu mezi jezírky, k mému překvapení plných špinavé hnědé vody. Věděl jsem, že normálně jsou jezírka křišťálově čistá. Jednou jsem vlastní nepozorností do hnědého jezírka spadl, abych se po chvilince dostal zpět na pevnou zem. Velice jsem se divil, že jsem byl celý suchý včetně bot. Pokračovali jsme v cestě a před námi se objevily ve sněhu záhadné stopy. Jeden z nás stopy po indiánském způsobu rozluštil a řekl, že před námi jde jedna skupina, která vleče nosítka se zraněným člověkem. Po chvíli jsme došli ke starému maličkému hřbitovu.
       Schéma: 1, 12, 8, 1, 6, 7, 9, 11, 13 z pozice svědka, 15, 8
 
       Jak příznačné je výjimečné datum (přestupný rok v tisíciletí - 29.2.2000) pro jeden z posledních výjimečných snů archetypu. Kosmická loď mne opět přesunula do archetypu UFO - iniciační obřady. Jde o zcela výjimečný sen, neboť jeho příběh se odvíjel po celou noc a ráno po probuzení jsem byl schopen zpaměti doplňovat zaznamenanou osnovu a vytahovat další a další podrobnosti nádherného příběhu.
         Pastí nastraženou na nás v modulu kosmické lodi není případný chemický útok, nýbrž pokus archetypu vyzkoušet, zda se nechám strhnout zpět do sexuality. Ve zkoušce jsem obstál a navíc vidím v postavě mimozemské ženy budoucí podporu. Proto nechci ženu zabít, ale chci ji prohlédnout, přetransformovat, a tím mít animu na své straně (na své lodi).
         Sen mi připadá jako celkové hodnocení dosavadní cesty archetypem. Dálkový pochod značí životní cestu, a protože UFO letí stejným směrem, také naše cesta až dosud byla společná. Nebyl to proces jednoduchý, proto některé vesmírné lodi dokázaly svým zvukem vyvolávat bolest. Stejně některé pochody procesu UFO - iniciační obřady vyvolávaly nesoulad v mém životě, a tím mne vystavovaly bolesti. Protože není u mne díky dlouhotrvající askezi vyhraněna sexualita, nepředstavují se obvyklé tvary lodí (válcovitý - falický a čočkovitý - jako symbol animy). Proto jsou tvary vesmírných lodí kryté mraky a občas je vidět nějakou oblinu korábu. Chudina představuje opačný pól vlastního stavu, tím nevědomí signalizuje dennímu vědomí změnu, kdy budou protiklady (jakékoliv) obráceny či snad sloučeny. Útěk naštěstí skončil po několika vteřinách, a tak může archetyp rozehrávat svou hru. Proto poznávám tváří v tvář druh bytostí, který asimiluje pozemšťany. Připadají mi stejní s jediným rozdílem v očích, což v jazyku nevědomí je rozdíl v pohledu na vše vezdejší (předměty, city a myšlenky). Z duchovní úrovně se hmotný svět jeví jinak než z úrovně citové, i když silně podpořené rozlišovací schopností vypěstovanou dlouholetým snažením v askezi a meditaci. To je jediný důvod archetypu k ukázce rozdílného vzhledu očí. Před mimozemšťany stojím téměř nahý (jen v košili) proto, že odmítám hrát roli zažitou v kolektivní představě. Podaná ruka je významným mezníkem, který mne posouvá do dalšího snu.
         Ocitám se ve skupině mimozemských žen a tyto "protěšky" (mé protiklady) mají rozdíl smazat spojením protikladů tedy mužského a ženského principu na citové úrovni. S lehkostí se vymaňuji z obklíčení a snad mi k tomu pomohla vzdálená znalost, jak se dostat ze zajetí v kruhovém tvaru ze snu číslo 16. Jeden extrém nahrazuje druhý, a tak se dostávám do společnosti mimozemských mužů, ze které jsem po chvíli také vyhoštěn jako "nepřizpůsobivý" jedinec. Takže nepatřím ani k animě (ženské složce), ani k animu (mužské složce). Citová úroveň pro mne je již zapovězena a musím odejít. Kde jinde bych mohl skončit než na bojišti, kde vycvičené rozlišovací vědomí chápe bitvu jako boj anima versus animus. Bitva má mít jednoznačný výsledek v porážce jedné a vítězství druhé strany. Připomínám na tomto místě, že v nevědomí neexistuje čas, jak jej chápeme v denním vědomí, a proto lze znát budoucnost. Bojiště je velkolepou přehlídkou neuskutečněných spojení na citové úrovni. Sám sjednocen sjednocuji bojující strany v konfliktu a měním průběh bitvy. Nad bojištěm utichá ryk válečných šiků a místo halasného slavení vítězství a tklivého smutku nad porážkou se nad bojištěm rozprostřel opojný a posvátný mír. Odchod do hor znamená opuštění citové roviny a hledání duchovní úrovně. Proto odcházím krásným lesem nad hranici lesů (les = sexualita), kde jsou vnitřním bojem zkaleny jezírka jindy tak křišťálově čistá, do jiné, ještě nepoznané duchovní roviny, jejíž hledání bude kopírovat i cesta archetypu UFO - iniciační obřady.
 
   21.4.00     02.40 hod.                         28. sen
Spolu s jednou ženou a kamarádem jsem před podnikem, v němž pracuji, uviděl nad západním obzorem obrovský měsíc. Upozornil jsem na něj a říkal jsem jim: "Vždyť to není náš měsíc." Další měsíc byl nad obzorem o kousek výš nad jihojihozápadem, asi v 1/3 cesty po obloze. Obloha v tom místě nebyla úplně jasná a náš měsíc svítil občas přes mraky či mlžný opar. Nový měsíc byl 3 x větší a pohyboval se rychle. Na povrchu měsíce bylo vidět, že jeho kůra pracuje. Připadalo mi to, jako by tam lezly obrovské housenky. Neměl rezavou barvu jako měsíc, na který jsem si vzpomněl, ale byl vybledlý. Vzpomněl jsem si i na proroka Nostradama a jeho vize nového Měsíce. Oba Měsíce vycházely na západě a putovaly oblohou na východ. Takže to muselo být po přetočení Země. Nad obzorem přelétla vesmírná loď velkých rozměrů a stejnoměrných tvarů několika hlubokých talířů nad sebou. Proti šla skupina mimozemšťanů. Chtěl jsem být od nich co možná nejdál. Při pohledu na vždy nevěřícího kamaráda jsem si uvědomil, že právě racionalisty potkává syndrom UFO nejvíce. Se ženou a kamarádem jsem vešel do bran podniku, kam za námi nemohli. Na druhém konci závodu jsme nasedli do bílého kabrioletu a jeli k bráně tak, aby nás mimozemšťané neviděli a nepoznali. Před námi byla rozbitá lampa. Pomyslel jsem si, že asi někdo jel opilý. Opodál ležela motorka a kus karosérie auta. Pak jsme sjížděli ze stráně a už jsme neměli auto, ale seděli jsme každý na jedněch saních. Kolem vyvěrala křišťálově čistá voda. Bylo to prameniště řek. Chtěl jsem jít nepozorovaně přes les, ale byl tak hustý, že se do něj nedalo ani vstoupit. Šli jsme tedy podél lesa na okraji prameniště až k horolezecké stěně, kde lidé trénovali výstupy. To už místo ženy a muže byli se mnou otec a matka.
       Schéma: 1 z nového duchovního pohledu
 
       Spolu s jednou ženou, která zde představuje mou duchovní animu, a s racionálně smýšlejícím kamarádem, který je projekcí mé racionální části zabývající se převážně hmotným světem, poznáváme fantastické jevy. Podle vědeckých zásad sledujeme další nový měsíc 3 x větší, než je náš měsíc, který snad pro zdůraznění vjemu doplňuje krásu nebe. Také se občas ztrácí v mracích či v mlze stejně jako pudy k němu se vážící. Nový měsíc se pohybuje rychle, podobně rychle se pohybuje i cílený duchovní vývoj. Stejně jako u zrození druhého měsíce v archetypu Anima - Animus měsíční povrch pracuje a útvary krajiny se teprve počínají formovat. Takto se kdysi formovaly city na Luně II. a nyní se formuje duchovní úroveň animy na Luně III.
         Do dnešního dne jsem si myslel, že proces UFO - iniciační obřady je ukončen. Nyní poznávám, že budu pokračovat na vyšší rovině vnímání a musím otevřeně přiznat, že se mi do toho moc nechce. Stejná je i reakce ve snu, když s přítelem a ženou vcházíme zpět do závodu, kam za námi (pro nižší úroveň prožívání) mimozemšťané, jako představitelé duchovna, nemohou. Již ve snu jsem si u kamaráda vzpomněl na Jungova slova, že fenomén UFO se objevuje převážně racionalisticky smýšlejícím lidem. Z této snové myšlenky názorně vidíme, jak nabyté vědomosti v denním životě nám významným způsobem pomáhají chápat jevy světa nevědomí. Nyní se archetyp UFO - iniciační obřady dostává do fáze objevování duchovních zákonitostí.
         Celé znění snu s přesným výkladem naleznete v archetypu Coniunctio, sen č. 21.
 

Závěr

       V únoru 2000 jsem si myslel, že skončila krásná, i když občas bolestná cesta archetypem UFO - iniciační obřady. Neskončila. Symbol UFO se mi objevuje i na vyšší duchovní úrovni vnímání. Přesto si myslím, že mohu hodnotit svůj vnitřní stav a pocity, o které jsem nyní bohatší. Přestože jsem prozatím (únor 2001) nedosáhl dokončení cesty v tomto archetypu, jsem velice obohacen, neboť jsem nahlédl do podstaty a pochopil jsem smysl vedení archetypy. V nevědomí je ukryta lidská pravá podstata, kterou si lidé sami "zaneřádili" svými závislostmi a chtěním. Lidstvo se dostalo tak daleko od skutečné podstaty, že není sto prohlédnout hustou kouřovou clonu scestného světského názoru na holou pravdu, jež i přesto září v srdci jako skvostný démant. Jakmile se při okamžicích bolesti člověk upřímně obrátí do vlastního nitra či k Bohu, dá tak povel své skutečné podstatě, že se chce vrátit zpět domů. Pak začne nevědomí posílat své archetypy jako neohrožené průvodce džunglí našich vlastních závislostí. UFO - iniciační obřady jsou jedním z těchto archetypů, které by každý jedinec měl vítat jako spásné anděly, i když jejich přítomnost občas bolí a cesta s nimi není jen procházkou rajskou zahradou.
         Již jednou jsem v této kapitole napsal, že je nepodstatné, zda je UFO fyzický či psychický objekt, že záleží pouze na jeho funkci pro vedení denního vědomí. Lidstvo ve své podstatné většině je obráceno vně na smyslové a materiální požitky, a proto se v jeho kolektivním nevědomí objevují převážně primitivní symboly, živočišnost, pudovost, touhy po smyslových požitcích a zákonitě i násilí a války, jako prostředky k jejich dosahování. Lidstvo ve svém celku není připraveno na "hromadnou asimilaci vyšším vědomím". Jen si zkuste představit situaci, kdy by mimozemšťané oficiálně přistáli na naší planetě. Lidská věda a technika - ten obrovský pyšný kolos ženoucí naši civilizaci vpřed, by se zhroutila pod náporem vyspělejší techniky cizí civilizace. Vládnoucí kruhy by ztratily moc nad mamutími nadnárodními společnostmi, které jim zajišťují zisky a materiálně blahobytný život. Rozpadla by se vojenská a policejní moc. Anarchie by nabrala nezadržitelný směr k destrukci. Nejhůře by ovšem dopadla naše morální stránka lidství. V kontaktu s vyššími duchovními bytostmi bychom se ocitli na úrovni primitivů, kterým stačí plné břicho a sex. Nakonec by někdo s prstem na jaderné spoušti raději naši planetu vyhodil do povětří, než aby byl konfrontován s tak hanebnou skutečností. Vždyť ničivé metody jsou odpradávna posledním argumentem lidí. Příkladů můžeme v lidských dějinách najít tisíce a nemusíme ani lovit v dávné minulosti. Dokud nebude lidstvo jako celek schopno zpracovat ve svém kolektivním vědomí cestu ke své podstatě božských bytostí, nemůže se archetyp UFO - iniciační obřady kolektivně (pro celé lidstvo) objevit a je úplně jedno, zda to bude na fyzické či psychické pláni stvořeného světa. Všechny duchovní bytosti ví, co by nastalo, kdyby nám lidem chtěly diktovat vyšší principy mravní. Nemějte proto strach z útoku zvenčí na svoje tělesné schránky a snažte se své pátrání zaměřit do vlastního nitra. Pak se vám před očima začne odehrávat ten nejlepší dobrodružný "film", který nemáte šanci vidět na plátnech našich kin. Prošel jsem touto cestou a vím, co mluvím. Vzepřel jsem se omezenosti současného racionalismu a vydal jsem se svou cestou. Věřte, že raději bych zemřel, než bych se navrátil do dob nevědomosti.
         Jsem pevně přesvědčen, že nárůst fenoménu UFO v myslích lidí je předzvěstí velké epochální změny našeho věku (podle tibetských pramenů naše 5. rasa bude za probíhající apokalypsy vystřídána rasou šestou). Záleží pouze na nás, zdali pochopením tohoto fenoménu jako procesu vlastního uskutečnění podpoříme jeho spásný účinek, nebo je svou předpojatostí a omezeností potlačíme, čímž sílu archetypu UFO - iniciační obřady utopíme v balastu vlastního pomýleného materialistického světonázoru a lék proměníme v jed. Proto se otočme do vlastního nitra a vítejme návštěvníky "cizích planetárních kultur" ve svých snech a vizích, neboť právě mimozemšťané a jejich vesmírné lodě jsou vyslanci lidského nevědomí. Jsou vyslanci, kteří mají za úkol nás přivést zpět ke skutečné duchovní podstatě člověka.
         Velikán světové psychologie C. G. Jung měl po svém čtyřicetiletém zkoumání fenoménu UFO na sklonku svého života nádherný osvětlující sen. Dejme slovo samotnému C. G. Jungovi:
 
       "Ve snu, který jsem měl v říjnu 1958, jsem ze svého domova spatřil dva čočkovité, kovově lesklé disky, které letěly úzkým obloukem přes dům k jezeru. Byla to dvě UFO. Pak se objevilo další těleso a letělo přímo na mě. Byla to kruhovitá čočka, jako objektiv nějakého dalekohledu. Ve vzdálenosti 400 až 500 metrů se na okamžik zastavila a pak odletěla pryč. Hned nato přiletělo vzduchem opět těleso: objektiv s kovovým nástavcem, který vedl ke skříňce - laterně magice. Ve vzdálenosti 60 až 70 metrů zůstala stát nepohnutě ve vzduchu a mířila přímo na mě. Probudil jsem se s pocitem úžasu. Ještě napůl ve snu mi běželo hlavou: Stále si myslíme, že UFO jsou naše projekce. Nyní se ukazuje, že my jsme jejich projekcemi. Jsem promítán laternou magikou jako C. G. Jung. Avšak kdo manipuluje s přístrojem?"*5
 

       Na rozluštění fenoménu UFO zbylo C. G. Jungovi málo času. Ovšem svým dílem vyšlapal následovníkům cestu, kterou jsem částečně s poděkováním jeho nezměrnému úsilí použil, abych se pokusil dokončit jím započaté dílo. Snad i jeho myšlenky a zkušenosti mi tryskaly z našeho společného lidského nevědomí, aby daly osvětlit hledání podstaty života.
 
       Největší překážkou duchovního pokroku je mylné ztotožňování se lidí s tělem, city a myšlenkami. Tato překážka zabraňuje i rozluštění fenoménu UFO. Každý duchovní mistr radí sledovat tělo, city a myšlenky jako poznatelné předměty, pokud tak člověk učiní, dostane se k otázce C. G. Junga "Avšak kdo manipuluje s přístrojem?" Na radu duchovních mistrů učiňme z těla, citů a myšlenek objekt, a pak máme šanci nalézt subjekt, který pozoruje objekty jako poznatelné předměty. A právě ten subjekt je naše skutečná nepopsatelná podstata - naše transpersonální já, které trpělivě posílá dennímu, do světa zahleděnému vědomí své pomocníky třeba ve formě vesmírných lodí a mimozemšťanů. Egoisticky zaměřená a zaslepená osobnost si myslí, že je tělem. Nevědomí se snaží tento mylný názor změnit. Uvědomme si, že právě tento mylný názor stojí za vším zlem na této planetě a pokud jej vlastním úsilím sami v sobě nezměníme, poženeme sebe samé i naši planetu do temné propasti zmaru a zla.
         Všem hledačům materiálních důkazů UFO fenoménu vzkazuji:
 

"Hledejte uvnitř sebe a nikoliv vně.
Pouze ve vašem nitru je pravda
a vně zbývá jen balast iluzí!"  --- MENU: ---         
   Skok na OBSAH
   Skok na začátek této kapitoly (III.díl - 3. UFO iniciační obřady)    
   Další kapitola (III.díl - 4. Alchymista)
Vysvětlivky:


*1  Systém a podstatu projekcí velice dobře popisuje současná psychologie (např. C. G. Jung).
*2  Hieros gamos je posvátný sňatek; v mytologii je hieros gamos symbolické spojení božstev zastupujících polarity přírodních sil (slunce a měsíc, nebe a země) nebo plodný svazek bohyně a boha (představa sňatku přenesená na celý vesmír). V Řecku je zachován například v eleusinských mystériích.
*3  Stúpa je buddhistická stavba, jeden z hlavních symbolů buddhismu a ústřední bod chrámů a klášterů. Původně mohyla pro tělesné ostatky historického Buddhy, světců a významných buddhistických osobností. Stúpa může znamenat také půdorys výše uvedených staveb a právě tento půdorys se objevuje jako základ rituálního vytváření mandal v buddhistické tradici.
*4  Individuace (v hlubinné psychologii) je proces, ve kterém se z člověka stává celistvá bytost.
*5  Citace z knihy C. G. Jung "Tajemno na obzoru" v překladu Karla Plocka.


Je dovoleno nekomerční šíření a kopírování tohoto HTLM dokumentu.
Jakékoliv změny, zásahy či úpravy je nutné konzultovat s autorem!

© Copyright 2002 by Jaromír MEDO


Datum aktualizace: 01.01.2002