[CNW:Counter]
Další díla "on-line knihovna" OBCHOD Jaromír MEDO - "Snář sebepoznání"


Úvod
       Život denního vědomí a sny - to jsou spojité nádoby, které se navzájem ovlivňují. Mezi sny a denním vědomím není žádná železná opona. Sny a jejich tajemná symbolika nám může ukázat naši vlastní podstatu, naši vlastní morální a duchovní úroveň bez matení ega. Mám-li vysvětlit sen, musím s pokorou smeknout před ohromujícím rozměrem nevědomí. O snech byly napsány stohy knih, avšak jen nepatrná část z nich je schopná vysvětlit fenomény odehrávající se uvnitř lidské psýché. Jakmile člověk žije pouze hmotnými skutečnostmi a odevzdává své schopnosti pouze v denním vědomí, ani mu nepřijde, že mimo jeho "království" leží netušená říše netušených možností. Nemá zájem komplikovat si život a necítí potřebu zabývat se matnými obrazy, které občas ve svých snech zaznamená. Pokud to jsou obrazy tíživé, pak se je snaží odbýt mávnutím ruky, že to jsou pouhé hlouposti a fantazie, aby tak zařadil nevědomí, jež produkuje sny, na nepřátelskou rovinu, v lepším případě na rovinu nepochopitelnou. Teprve když se člověk nasytí vnějším světem, když jej bolest vnějších tlaků přinutí otočit vědomí do nitra, tak právě v tomto okamžiku nastává zlom v jednání a myšlení člověka. Nenachází smysluplný řád ve vnějším světě kolem sebe, a tak se snaží skutečný řád odhalit uvnitř sebe - a právě tehdy se začne vážně zabývat svými sny, aby nalezl vysvětlení tajemných obrazů vystupujících z nitra. Tak začíná boj s živočišností pudového chování, tak začíná proces sebepoznávání, tak začíná duchovní cesta. Právě lidem, kteří hledají smysluplnost života, kteří hledají své místo ve světě a svůj díl odpovědnosti, je určen tento snář. Pomůže jim odhalit tajemná zákoutí duše a nalézt pravdu o světě i sobě samém.
         Je třeba si uvědomit, že sny naplňují třetinu našeho života. Z časového hlediska je to sice jen třetina, ovšem z duchovního hlediska sny navštěvují celý oceán nevědomí, v němž se snoubí zářivá individualita jedince i kolektivní nevědomí lidstva. Opomíjet takové vnitřní bohatství považuji za neskutečnou aroganci lidské pýchy a nadřazenosti. Ignorance významné součásti našeho já přináší do života právě ty celospolečenské problémy, se kterými se v každodenním životě setkáváme. Cílem lidské společnosti není nahromadit co možná největší majetek a žít v přepychu hmotného zabezpečení bez ohledu na následky, ale naopak poznat sebe samé, vidět ničivé důsledky svého chtění a najít soulad svého života s okolním světem.
         Celý snář je odrazem 5500 snů, které jsem v průběhu deseti let zaznamenal a vyhodnotil a dalších několika set snů, jež mi poslali někteří známí a hlavně mnozí čtenáři internetové verze knihy " Tajemství řádu nevědomí ". Na jejich popud také vznikl tento snář. Snažil jsem se opírat o učení S. Freuda, C. G. Junga, S. Grofa a dalších věhlasných psychologů, čerpal jsem ze starobylých pramenů i z novodobých snářů, ale na poli vyhodnocování snů jsem stál rozčarován a bez pomoci. Snad si autoři snářů a "znalci snů" vydělali na každodenní chléb, ale pro pochopení tajemného jazyka nevědomí a adekvátní vysvětlení snové symboliky učinili pramálo. A toto nepatrné poznané zrnko písku nemůže člověka přivést k pochopení pouště, která se rozprostírá v jeho nenaplněné duši. Tento snář není dogmatickým materiálem, je živoucím obrazem významu symbolů v lidském nevědomí, obrazem, který se bude i nadále vyvíjet díky práci každého člověka se svými sny.
         Jestliže budete používat jakýkoliv snář bez znalosti archetypů, může se vám zpočátku dařit vysvětlovat sny, ale velice brzy poznáte, že k pochopení podstaty snů vám stále cosi schází. Chce-li člověk dobře porozumět obsahu svých snů, nepostačí mu ani tento snář, byť je velice obsažný, ale musí ve svém zájmu poznat rozvrstvení jednotlivých archetypů v lidské psýché. Tyto archetypy popisují procesy ve snech a vizích, procesy, jimiž se člověk pomaličku krok za krokem probíjí k poznání smyslu vlastní existence a k poznání podstaty sebe samého. Proto jsou ve snáři mnohé odkazy na knihu "Tajemství řádu nevědomí" a jednotlivé archetypy, aby pomohly odhalit hluboký význam jednotlivých symbolů i procesů, jimiž každý člověk prochází. V archetypech máte možnost najít i paralely se svým snovým vývojem, najít místo, v němž se nacházíte, a hlavně předem rozpoznat vývoj, kterým se budou ubírat vaše sny. Z vlastní praxe jsem poznal, že právě znalost archetypů významně urychluje proces sebepoznání a duchovní růst. Však jedno nebezpečí takto urychlený růst s sebou přináší. Tím nebezpečím je pýcha, před tímto neodlučitelným průvodcem člověka varuji každého hledajícího.
         Porozumět snům znamená bezpodmínečně rozdělit roviny prožívání na pudovou, citovou a duchovní. Nejlépe lze rozdělení na tři roviny prožívání pochopit na nesčetných příkladech archetypu Anima - Animus. Snáře typu "déšť viděti - hojnou úrodu získati" považuji za scestné a za zcela neodpovídající vyspělosti současné lidské psýché. Běžný člověk se v drtivé většině pohybuje na pudové a občas na citové rovině prožívání, přičemž duchovní rovina je mu otevřena teprve po některých praktikách duchovních cvičení (meditace, kompletace, soustředění) nebo při odosobnění třeba v zamilovanosti. Zamilovaný člověk zapomene na sebe a žije pro druhé, tak na čas ztratí ego a pak i bez duchovní cesty a bez introvertního zaměření vědomí navštíví duchovní rovinu ve svých snech. Jakmile z odosobněné lásky vznikne připoutanost a navrátí se ego jako lidský bezvýhradný pán a otrokář, zmizí i sny, v nichž ega prostý jedinec užíval krásných chvil čarovné duchovní roviny. Ztráta ega je podstatou archetypu Řízená imaginace, na nějž se v některých snových symbolech odvolávám.
         Je zcela zákonité, že člověk nepřipravený pracovat se skutečnými obsahy snů, bude pomocí tohoto snáře konfrontován s obsahem vlastního nitra. Proto může narážet každé ráno na neustálé sexuální symboly, jimiž se nevědomí člověka jen hemží. Není divu, že obrazy sexuality, občas otevřené a občas zahalené sexuálními symboly, naplňují vědomí člověka od kolébky až po práh smrti, vždyť vše, co běžný člověk činí, je otázkou boje na poli zvané svět, boje za svůj vlastní díleček světa, za budoucího partnera či partnerku, za to být v očích svého okolí atraktivnější, lepší, lákavější, za možnost vybírat si to nejlepší a to nejatraktivnější. Pudoví lidé jsou jako zvířata, která se perou o možnost spářit se s někým, o možnost předat své geny do budoucího potomstva. Snažme se pochopit pudovou podstatu a pak ji povýšit na citovou či dokonce duchovní.
         Nevyhýbejte se negativnímu vysvětlení vašeho snu, neboť vyhledáváním stále pozitivních významů budete obelhávat sami sebe. Je nutné sáhnout i k negativnímu hodnocení a uznat například pudovou stránku sebe samého, protože to jediné je schopno nastartovat proces uzdravování. Je třeba si uvědomit, že i v negativním hodnocení je veliký kus pozitivního, neboť to negativní nás posílá do nitra a odtud čerpáme sílu k vítěznému boji. Uznat skutečnost, že máme ďábla v těle, je prvotním krokem k nalezení protikladných sil, jimiž eliminujeme zlo ve vlastním nitru. Pokud ovšem budeme tvrdit, že ďábla v sobě nemáme, pak budeme tomuto ďáblovi den za dnem, hodinu za hodinou a minutu za minutou podléhat. Když ďábel tvrdí, že skrze sny ovlivňuje lidský rod, věřme tomu a vyhledejme ve svém nitru dobro anděla, abychom duchovní pád nahradili vzestupem.
         Celý snář má ještě jeden rozměr, a to že můžete podle něj rozpoznat vnitřní pohnutky druhých lidí ke konání. Snová symbolika proniká do běžného života a pak lze jednoduše rozpoznat ve svém okolí například sexuchtivou ženu, náruživou ženu, ženu, která se chce v tomto životě maximálně očistit, ženu toužící po něze, sklony k homosexuálním vztahům, sklony k lesbické lásce a podobně.
         Je mi zcela jasné, že toto dílo vyvolá mnoho polemik mezi laiky i psychologickou odbornou veřejností a vím, že je to zákonité, neboť člověk pohybující se svým myšlením na pudové rovině nebude schopen přijmout skutečnosti degradující v jeho očích ten způsob života, který v současnosti žije. Naopak dílo bude velice kladně hodnoceno těmi, kteří ve snáři naleznou složité snové obrazy, jimiž právě procházejí.
         Závěrem už jen omluvu, že snář zatím není kompletní, ale stále na něm v téměř všech volných chvílích usilovně pracuji. Další písmena budou postupně doplňována a práce se snářem na internetu bude na základě připomínek čtenářů zdokonalována.
 
Únor 2003
Jaromír MedoLicenční ujednání:
Uvedená kniha "SNÁŘ sebepoznání"
1)   smí být provozována pouze na webu www.medo.cz
2)   nesmí se kopírovat, přenášet či jakkoliv reprodukovat a modifikovat (např. na jiných webových stránkách nebo tiskopisech)
3)   uveřejnění v jiných literárních dílech, kandidátských pracích lze pouze se souhlasem autora
4)   změna práv vyhrazena autorovi (Jaromír MEDO)

© Copyright 2003-2005 by Jaromír MEDO