DETEKT.ASM

TITLE Detekuje CPU,NPU,HDD,CDROM,mouse,ramdisk,VGA,VESA ...
.8086                ; Linkuje se pro 80 86
PAGE 67, 130            ; Stránka 67 zn., délka 130 zn./řádek
COMMENT @
 ===========================================================================

 Název souboru :  DETEKT.ASM
 Link OBJ & LIB :  DETEKT.ZIP
 Datum úprav  :  01.09.97
 Verze programu :  4.00
 (c) Copyright :  1993,94,95,96,97 by NST 32 , Medo Zdeněk junior

 ===========================================================================@


Knihovna_NST32 SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE' USE16
  ASSUME CS:Knihovna_NST32

  PUBLIC __detect_cpu     ; EXTRN __detect_cpu     :PROC :NEAR
  PUBLIC __detect_npu     ; EXTRN __detect_npu     :PROC :NEAR

  PUBLIC __info_hdd      ; EXTRN __info_hdd      :PROC :NEAR
  PUBLIC __hdd_type      ; EXTRN __hdd_type      :PROC :NEAR
  PUBLIC &__hdd_type      ; EXTRN &__hdd_type     :WORD
  PUBLIC &__hdd_comand_status ; EXTRN &__hdd_comand_status :WORD
  PUBLIC &__hdd_data_register ; EXTRN &__hdd_data_register :WORD
  PUBLIC &__hdd_digital_output ; EXTRN &__hdd_digital_output:WORD

  PUBLIC __detect_mouse    ; EXTRN __detect_mouse    :PROC :NEAR
  PUBLIC __detect_cdrom    ; EXTRN __detect_cdrom    :PROC :NEAR
  PUBLIC __detect_ramdisk   ; EXTRN __detect_ramdisk   :PROC :NEAR

  PUBLIC __detect_vga     ; EXTRN __detect_vga     :PROC :NEAR
  PUBLIC __detect_ega     ; EXTRN __detect_ega     :PROC :NEAR
  PUBLIC __detect_vesa     ; EXTRN __detect_vesa    :PROC :NEAR
  PUBLIC __detect_mh_monitor  ; EXTRN __detect_mh_monitor :PROC :NEAR

;           -------------------------------------
;           -       For NPU       -
;           -------------------------------------

  Control  DW 00
  Maska   EQU 0000111100111111B
  Test_1   EQU 0000001100111111B
  Test_2   EQU (NOT Test_1) AND Maska
;           -------------------------------------
;           -    Tabulka parametrů HDD   -
;           -------------------------------------

&__hdd_type  DW 00       ; (+00) Konstanta 0A5Ah
       DW 00       ; (+02) Počet cylindrů na disku
       DW 00       ; (+04) Počet odstranitelných cylindrů
       DW 00       ; (+06) Počet hlav
       DW 00       ; (+08) Počet neformátovaných bajtů na stopě
       DW 00       ; (+10) Počet neformátovaných bajtů na sektoru
       DW 00       ; (+12) Počet sektorů na stopě
       DW 00       ; (+14) Počet bajtů v oblasti mezi sektory
       DW 00       ; (+16) Počet bajtů v synchronizačním poli
       DW 00       ; (+18) Konstanta 0000h

       DW 10 dup(0)   ; (+20) Sériové číslo

       DW 00       ; (+40) Typ kontroléry
       DW 00       ; (+42) Velikost vnitřního bufferu v 512-bajtových blocích
       DW 00       ; (+44) Počet bajtů ECC při operaci dlouhého čtení/zápisu

       DW 4 dup (0)   ; (+46) Verze frimwaru kontroléru
       DW 20 dup(0)   ; (+54) Typ pevného disku

       DW 00       ; (+94) Počet sektorů během interruptu
       DW 00       ; (+96) Příznak přenosu dvojtých slov

       DW 207 dup(0)   ; (+98) Rezerva

&__hdd_comand_status  DW 01F7h   ; Příznakové a stavový registr disku

; bit.   00000000         ; Při čtení registru '_comand_status'
;      ||||||||
;      ||||||||---> Chyba předešlé operace            - ERR
;      |||||||----> Bit. je ve stavu H, po každé otáčce     - IDX
;      ||||||-----> Při operaci s daty došlo k opravitelné chybě - CORR
;      |||||------> Disk je připraven k přenosu dat       - DRQ
;      ||||-------> Operace hledání dokončena          - DRQ
;      |||--------> Chyba zápisu dat               - DWF
;      ||---------> Disk připraven k operaci           - DRDY
;      |----------> Disk provádí nějaku činost          - BSY

&__hdd_data_register  DW 01F0h   ; Datový registr disku

&__hdd_digital_output  DW 03F6h   ; Digitální výstupní registr

; bit.   00000000      ; Při čtení registru '&__digital_output'
;      ||||||||
;      ||||||||----> nepoužito
;      |||||||-----> Povolení přerušení (irq 14)         - ien
;      ||||||------> Reset disku                 - SRST
;      |||||-------> nepoužito
;      ||||--------> nepoužito
;      |||---------> nepoužito
;      ||----------> nepoužito
;      |-----------> nepoužito
;           -------------------------------------
;           -     Tabulka VESA-BIOS     -
;           -------------------------------------

  VESA_INFO  DB 257 dup (0)  ; Informace o VESA ...;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje typ procesoru.
; --------------
;
; Volání(např.) :  call  __detect_cpu      ; Test typu procesoru
; --------------
;
; Výstup    :  AX  = 00           ; Je to 8086
; --------------  AX  = 01           ; neobsazeno (pro 186)
;          AX  = 02           ; Je to 80 286
;          AX  = 03           ; Je to 80 386
;          AX  = 04           ; Je to 80 486 (a vyšší)
;          AX  = 05           ; neobsazeno (pro PENTIUM)
;
; Mění registry :  AX,  Flags, BX, DX, BP
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__detect_cpu PROC NEAR

  xor   dx, dx             ; Číslo procesoru
  mov   bp, sp             ; Ulož aktuální hodnotu zásobníku
  sub   sp, 10             ; Simulace vložení deseti bajtů
                      ; (kůli zarovnávání při testu 486)

;      ------------ Test na CPU 8086 -------------
;    'Podle programátorské perličky BAJT 12/93 str. 139'
  pushf                  ; Ulož FLAGs
  pop   ax               ;  - do AX
  mov   bx, ax             ; Uschovej pro test 80286

  and   ax, 0FFFH            ; Vynuluj bity 12-15
  push  ax
  popf                  ; AX do Flags

  pushf                  ; Znovu přečti příznaky
  pop   ax
  and   ax, 0F000H           ; Testuj, zda jsou
  cmp   ax, 0F000H           ; - bity 12-15 nastaveny
  je   CPU_OK             ; Je to XT 8086 ...

;      ------------ Test na CPU 80 186 -------------
  inc   dx               ; Číslo procesoru 80186

;      ------------ Test na CPU 80 286 -------------
  inc   dx               ; Číslo procesoru 80286
  or   bx, 0F000H           ; Nastav bity 12-15
  push  bx
  popf                  ; BX do Flags

  pushf
  pop   bx
  test  bx, 0F000H           ; Testuj, zda jsou bity 12-15 nastaveny
  jz   CPU_OK             ; Je to AT 80286 ...

;      ------------ Test na CPU 80 386 -------------
  .386                  ; Linkuje se pro i80386
  inc   dx               ; Číslo procesoru 80386
  and   sp, not 3            ; Zarovnej SP, aby nedošlo k chybě AC
  push  eax ecx             ; Ulož reg.

  pushfd                 ; Ulož EFlags do EAX
  pop   eax
  mov   ecx, eax            ; Uschovej EFlags pro porovnání
  xor   eax, 40000H           ; Neguj bit 18 (AC)
  push  eax
  popfd
  pushfd
  pop   eax
  cmp   eax, ecx            ; Testuj, zda byl bit 18 změněn
  pop   ecx eax             ; Obnov reg.
  je   CPU_OK             ; Je to AT 80386 ...

;      ------------ Test na CPU 80 486 a vyšší -------------
  inc   dx               ; Číslo procesoru 80486

;          ------------ CPU OK -------------
 CPU_OK:
  .8086                  ; Linkuje se pro i8086
  mov   sp, bp             ; Obnov původní SP (změnil-li jej test)
  mov   ax, dx             ; Číslo procesoru
  retn                  ; Návrat NEAR

__detect_cpu ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje přítomnost koprocesoru.
; --------------  Pro detekci používá jak BIOS, tak i vlastní detekci ...
;
; Volání(např.) :  call  __detect_npu      ; Test na přítomnost koprocesoru
; --------------
;
; Výstup    :  CF = 1 Je instalován koprocesor
; --------------  CF = 0 Není instalován
;
; Mění registry :  Flags, AX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__detect_npu PROC NEAR

  int   11h               ; Načti konfiguraci počítače
  test  ax, 0000000000000010B      ; 1=je instalován
  jnz   NPU_1              ; Ano, skoč ...
 No_NPU:
  clc                   ; CF = 0
  retn                  ; Návrat NEAR

;       ------------ Test NPU -------------
 NPU_1:
  fninit                 ; Inicializace koprocesoru
  fstcw  word ptr cs:[Control]      ; Uložení stav.slova NK do RAM
  fwait                  ; Synchronizace
  mov   ax, word ptr cs:[Control]
  and   ax, Maska            ; Vynulování nedefinovaných bitů
  cmp   ax, Test_1           ; Test inicializační hodnoty
  jne   No_NPU             ; Nesouhlasí, skoč ...

  not   ax               ; Negace bitů stav. slova NK
  mov   word ptr cs:[Control], ax
  fldcw  word ptr cs:[Control]      ; Vložení hodnoty do stav.slova NK
  fstcw  word ptr cs:[Control]      ; Uložení stav.slova NK do RAM
  fwait                  ; Synchronizace
  mov   ax, word ptr cs:[Control]
  and   ax, Maska            ; Vynulování nedefinovaných bitů
  cmp   ax, Test_2           ; Test hodnoty
  jne   No_NPU             ; Nesouhlasí, skoč ...

  or   ax, 1000000000000000B      ; Nastav identifikační bit.

;       ------------ NPU OK -------------
 NPU_OK:
  stc                   ; CF = 1
  retn                  ; Návrat NEAR

__detect_npu  ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura zjistí pomocí služeb BIOSu
; --------------  základní informace o HDD.
;
; Volání(např.) :  mov   dl, 80h         ; HDD 'C:'
; --------------  call  __info_hdd       ; Základní informace o HDD
;
; Výstup    :  CH = Max. číslo stopy (10.bit.hodnota, horní dva bity v CL)
; --------------  CL = Max. číslo sektoru
;          DH = Max. číslo hlavičky
;          DL = Počet připojených pevných disků na prvním řadiči
;
;          Je-li CF=1, pak nastala chyba
;          AH = Stav operace
;
; Mění registry :  Flags, AX, CX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

__info_hdd PROC NEAR

  mov   ah, 08h             ; Načti parametry HDD
  int   13h
  retn                  ; Návrat NEAR

__info_hdd ENDP
;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje typ HDD.
; --------------  Předpokladem je, že je disk na AT Busu (IDE).
;          Počet bajtů na sektoru je standartně 512.
;          Výpočet fyzické velikosti disku (počet neformátovaných
;          bajtů na cylindru + neformátovaných bajtů na sektoru +
;          synchronizační bajty + adr. + CRC součty atd. ...)
;          Podle Programátorské Perličky BAJT 10/92 str.132
;
;          Cylindry * Hlavy * Sektory na Cylindru * Bajty na stopu = Kapacita HDD disku
;
; Volání(např.) :  call  __hdd_type       ; Test na přítomnost HDD
; --------------
;
; Výstup    :  ES:DI = Tabulka parametrů HDD
; --------------
;
; Mění registry :  AX, CX, DX, DI, ES
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

 __hdd_type PROC NEAR

   pushf                  ; Ulož FLAGs
   push  ds               ; Ulož reg.
   cli                   ; Zakaž Externí přerušení
   mov   ax, cs
   mov   ds, ax             ; DS <= CS
   mov   es, ax             ; ES <= CS

   mov   al, 00000100B          ; Příkaz pro RESET disku
   mov   dx, word ptr [&__hdd_digital_output]  ; Reg.  pro RESET disku
   out   dx, al             ; RESET disku
   xor   al, al             ; Příkaz pro shození RESETu
   out   dx, al             ; odRESETování disku

   mov   dx, word ptr [&__hdd_comand_status]   ; Adr. řadiče-COMMAND/STATUS port
 Test_Busy:
   in   al, dx             ; Čtení STATUSu po RESETu disku
   test  al, 10000000B          ; Test, zda-li je disk BUSY
   jnz   Test_Busy            ; Pokud je disk BUSY, skoč ...

   cld                   ; Směr plnění řetězce
   mov   di, OFFSET &__hdd_type     ; Adr.kam budou ukládány data HDD
   push  di               ; Ulož adr. Tabulky HDD
   mov   cx, 0080h            ; Velikost tabulky
   mov   dx, word ptr [&__hdd_comand_status]   ; Adr. řadiče-COMMAND/STATUS port
   mov   al, 0ECh            ; Řídící bajt pro získání parametrů
   out   dx, al             ; Zapsání příkazu do portu

 Test_DRQ:
   in   al, dx             ; Čtení STATUSU
   test  al, 00001000B          ; Test na připravenost dat - DRQ
   jz   Test_DRQ            ; Pokud nejsou data připravena, skoč ...
   push  dx               ; Ulož reg.
   mov   dx, word ptr [&__hdd_data_register]   ; Adr. DATA portu
   in   ax, dx             ; Přečtení dat z portu
   pop   dx               ; Obnova reg. DX
   stosw                  ; Ulož parametr do tabulky
   loop  Test_DRQ            ; Naplň celou tabulku

   mov   al, 00000100B          ; Příkaz pro RESET disku
   mov   dx, word ptr [&__hdd_digital_output]  ; Reg.  pro RESET disku
   out   dx, al             ; RESET disku
   xor   al, al             ; Příkaz pro shození RESETu
   out   dx, al             ; odRESETování disku

   pop   di               ; Obnov adr. Tabulky HDD
   pop   ds               ; Obnov reg.
   popf                  ; Obnov FLAGs
   retn                  ; Návrt NEAR

 __hdd_type ENDP;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje přítomnost MOUSE. Je-li instalována,
; --------------  nastaví její souřadnice na řádek a sloupec č.1.
;
; Volání(např.) :  call  __detect_mouse     ; Test na přítomnost mouse
;
; Výstup    :  CF = 1 Je instalován ovladač MOUSE
; --------------  CF = 0 Není instalován ovladač ...
;          BX =  Počet tlačítek v GM
;
; Mění registry :  Flags, AX, BX, CX, DX, ES
; --------------
;
;-----------------------------------------------------------------------------

 __detect_mouse PROC NEAR

   mov   ax, 3533h            ; Zjisti adresy INT 33h
   int   21h
   mov   ax, es
   or   ax, bx             ; Je výsledek nula ?
   jz   No_MOUSE            ; Ano, skoč ...

   xor   ax, ax             ; RESET MOUSE
   int   33h
   or   ax, bx             ; Je výsledek nula ?
   jz   No_MOUSE            ; Ano, skoč ...

   mov   ax, 04h             ; Nastav Mouse na novou souřadnici
   xor   cx, cx             ; Sloupec
   mov   dx, cx             ; Řádek
   int   33h
   stc                   ; CF = 1
   retn                  ; Návrt NEAR

 No_MOUSE:
   clc                   ; CF = 0
   retn                  ; Návrt NEAR

 __detect_mouse ENDP;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje přítomnost CR-ROM jednotky.
; --------------  Program je napsán podle Progromátorské Perličky v
;          časopise BAJT Leden 1994, str. 139
;
; Volání(např.) :  mov   cl, 'E'         ; Jméno testovaného disku
; --------------  call  __detect_cdrom     ; Test na přítomnost CR-ROM
;
; Výstup    :  CF = 1 Testovaný disk je CD-ROM
; --------------  CF = 0 Testovaný disk není CD-ROM
;
; Mění registry :  Flags, AX, BX, CX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

 __detect_cdrom PROC NEAR

   xor   bx, bx             ; Připrav návratovou hodnotu
   mov   ax, 1500h            ; Je přítomen MSCDEX nebo jeho ekvivalent ?
   int   2Fh               ; Volej obslužné přerušení
   mov   ax, bx             ; Ulož návratový kód
   or   ax, ax             ; Pokud BX = 0 není MSCDEX instalován
   jz   No_CDROM            ; Konec ...

   mov   ax, 150Bh            ; API pro MSCDEX: check drive
   sub   cl, 'A'             ; CL vstup.hodnota. Jméno disku A-Z
   mov   ch, 0              ; Požadované je binární jméno A:=0, B:=1, ...
   int   2Fh               ; Volej obslužné přerušení
   stc                   ; CF = 1
   retn                  ; Návrt NEAR

 No_CDROM:
   clc                   ; CF = 0
   retn                  ; Návrt NEAR

 __detect_cdrom ENDP;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje přítomnost RAMdisku.
; --------------  Program je napsán podle Progromátorské Perličky v
;          časopise BAJT Leden 1994, str. 139
;
; Volání(např.) :  mov   cl, 'E'         ; Jméno testovaného disku
; --------------  call  __detect_ramdisk    ; Test na přítomnost RAMdisku
;
; Výstup    :  CF = 1 Testovaný disk je RAM-DISK
; --------------  CF = 0 Testovaný disk není RAM-DISK
;
; Mění registry :  Flags, AX, BX, CX, DX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

 __detect_ramdisk  PROC NEAR

   push  ds               ; Ulož reg.
   mov   ah, 32h             ; Nedokumentovaná funkce
   mov   dl, cl             ; Jméno disku ve tvaru A-Z
   sub   dl, 'A'-1            ; Binární jméno (1='A')
   int   21h               ; Volej složby DOSu
   xor   ax, ax             ; Připrav návratovou hodnotu
   cmp   byte ptr [bx+08], 1       ; Testuj počet FAT tabulek.
                       ; DS je vrácen z volání DOSu
   je   No_RAMdisk           ; Pokud je jen jedna tab.skoč
   pop   ds               ; Obnov reg.
   stc                   ; CF = 1
   retn                  ; Návrt NEAR

 No_RAMdisk:
   pop   ds               ; Obnov reg.
   clc                   ; CF = 0
   retn                  ; Návrt NEAR

 __detect_ramdisk ENDP;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje přítomnost VGA adaptéru.
; --------------
;
; Volání(např.) :  call  __detect_vga      ; Test na přítomnost VGA
; --------------
;
; Výstup    :  CF = 1 VIDEO-karta je kompatibilní s VGA
; --------------  CF = 0 VIDEO-karta není kompatibilní s VGA
;
; Mění registry :  Flags, AX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

 __detect_vga  PROC NEAR

   jnz   Test_Busy            ; Pokud je disk BUSY, skoč ...
   mov   ax, 1A00h            ; Načti kombinaci adaptér/monitor
   int   10h

   cmp   al, 1Ah             ; Je služba podporována
   jne   No_VGA             ; Ne, skoč ...
   stc                   ; CF = 1
   retn                  ; Návrt NEAR

 No_VGA:
   clc                   ; CF = 0
   retn                  ; Návrt NEAR

 __detect_vga ENDP;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje přítomnost EGA adaptéru.
; --------------
;
; Volání(např.) :  call  __detect_ega      ; Test na přítomnost EGA
; --------------
;
; Výstup    :  CF = 1 Je instalováno EGA nebo komtatibilní
; --------------  CF = 0 Není podporováno EGA
;
; Mění registry :  Flags, AX, BX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

 __detect_ega PROC NEAR

   mov   ah, 12h
   mov   bl, 10h
   int   10h

   cmp   bl, 3
   jbe   OK_EGA
   clc                   ; CF = 0
   retn                  ; Návrt NEAR

 OK_EGA:
   stc                   ; CF = 1
   retn                  ; Návrt NEAR

 __detect_ega ENDP;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje přítomnost VESA BIOSu.
; --------------
;
; Volání(např.) :  call  __detect_vesa      ; Test na přítomnost VESA BIOS
; --------------
;
; Výstup    :  CF = 1 BIOS podporuje standart VESA
; --------------  CF = 0 VESA BIOS není podporován
;          ES:DI  Informační blok o VESA BIOSu (256 bajtů)
;
; Mění registry :  Flags, AX, CX, DI, ES
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

 __detect_vesa PROC NEAR

   mov   cx, 3              ; 3x opakuj pokus

 INIT_VESA:
   mov   di, OFFSET VESA_INFO
   mov   ax, cs
   mov   es, ax             ; ES <= CS

   mov   ax, 4F00h            ; Načti informační blok
   int   10h
   cmp   al, 4Fh             ; Je funkce podporována ?
   je   OK_VESA             ; Ano, skoč ...
   loop  INIT_VESA            ; Skus to znova
   clc                   ; CF = 0
   retn                  ; Návrt NEAR

 OK_VESA:
   stc                   ; CF = 1
   retn                  ; Návrt NEAR

 __detect_vesa ENDP


;---------------------------------------------------------------------------
;
; Popis funkce :  Tato procedura testuje, zda-li je instalován Monochrom
; --------------  (nebo Hercules) monitor.
;
; Volání(např.) :  call  __detect_mh_monitor   ; Test na Monochrom & Hercules
; --------------
;
; Výstup    :  CF = 1 Je instalován Monochrom nebo Hercules
; --------------  CF = 0 Není Hercules ani Monochrom
;
; Mění registry :  Flags, AX
; --------------
;
;---------------------------------------------------------------------------

 __detect_mh_monitor  PROC NEAR

;      --- Test na Monochrom nebo Hercules pomocí INT 11h ---
   int  11h               ; Zjisti konfiguraci systému
   and  ax, 0000000000110000B
   cmp  ax, 0000000000110000B      ; Je režim MONOCHROM nebo Herc. ?
   je   Ok_Herc             ; Ano, skoč ...

;      ------------ Konec - Výstupní hlášení -------------
   clc                   ; CF = 0
   retn                  ; Návrt NEAR

 Ok_Herc:
   stc                   ; CF = 1
   retn                  ; Návrt NEAR

 __detect_mh_monitor ENDP
Knihovna_NST32 ENDS
END
		© Copyright 1992-2008 by Zdeněk MEDO jr.